Паливо дизельне екологічного класу ЄВРО-3
23.10.2013 | 14:57
 

  

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

 
ПАЛИВО ДИЗЕЛЬНЕ  ЕКОЛОГІЧНОГО КЛАСУ  ЄВРО-3 
Технічні умови

 

ТОПЛИВО  ДИЗЕЛЬНОЕ ЭКОЛОГІЧЕСКОГО  КЛАССА ЕВРО-3
Технические условия

 

DIESEL  FUEL  ECOLOGICAL  CLASS  EURO-3

Specification

 

 

                                                                                                              Чинний від_____________

 

 

 1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

 1.1 Цей стандарт поширюється на паливо дизельне екологічного класу Євро-3, яке одержують  із продуктів перероблення нафти і  використовують у швидкохідних  дизельних та газотурбінних двигунах наземної та суднової техніки (далі за текстом – дизельне паливо).

Для покращення експлуатаційних показників якості дизельного палива дозволено введення присадок та добавок, які допущені до застосування в установленому порядку.

 1.2 Вимоги щодо безпечності продукції  викладено у розділах 4 (4.2) та 5.

 

 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому  стандарті  є посилання на такі  нормативні документи:

ДСТУ 2296-93 Система сертифікації УкрСЕПРО. Знак відповідності. Форма, розміри, технічні вимоги та правила застосування

ДСТУ 3413-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації продукції

ДСТУ 3675-98 Пожежна техніка. Вогнегасники переносні. Загальні технічні вимоги та методи випробувань

ДСТУ 3734-98 (ГОСТ 30612-99) Пожежна техніка. Вогнегасники пересувні.  Загальні технічні вимоги

ДСТУ 3962-2000 (ГОСТ 12.4.137-2001) Взуття спеціальне з верхом із шкіри для захисту від нафти, нафтопродуктів, кислот, лугів, нетоксичного та вибухонебезпечного пилу. Технічні умови

ДСТУ 4297:2004 Пожежна техніка. Технічне обслуговування вогнегасників. Загальні технічні вимоги

ДСТУ 4454:2005 Нафта і нафтопродукти.   Маркування, пакування, транспортування та зберігання

ДСТУ 4488:2005 Нафта і нафтопродукти.   Методи відбирання проб

ДСТУ 4500-3:2008 Вантажі небезпечні. Класифікація

ДСТУ 4500-5:2005 Вантажі небезпечні. Марковання

ДСТУ 6081:2009 Паливо моторне. Ефіри метилові жирних кислот олій і жирів для дизельних двигунів. Технічні вимоги

ДСТУ 7178:2010 Паливо альтернативне. Естери етилові жирних кислот олій та жирів для дизельних двигунів. Технічні вимоги та методи контролювання  

ДСТУ 7237:2011 Система стандартів безпеки праці. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту

ДСТУ 7238:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби колективного захисту працюючих. Загальні вимоги та класифікація

ДСТУ 7239:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація

ДСТУ-Н ХХХХ:20ХХ1)   Паливо дизельне. Настанови щодо застосування    ДСТУ ISO 5165 «Нафтопродукти. Визначення характеристики спалахування дизельних палив. Метод цетанового числа»

ДСТУ ХХХХ:20ХХ2)   Нафтопродукти. Метод випробувань стійкості до окиснення дистилятного рідкого палива (прискорений метод)

___________

 1)- 2) На розгляді

ДСТУ Б А.3.2-12:2009 Система стандартів безпеки праці. Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ДСТУ Б В.2.5-38:2008 Інженерне обладнання будинків і споруд.  Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд (IEC 62305:2006, NEQ)

ДСТУ ISO 2719:2006 Визначення  температури спалаху горючих речовин методом Пенського-Мартенса в закритому тиглі (ISO 2719:2003, IDT)

ДСТУ ISO 3015:2012 Нафтопродукти. Метод визначення температури помутніння (ISO  3015:1992, IDT)

ДСТУ ISO 3405:200Х* Нафтопродукти. Визначення фракційного складу за атмосферного тиску ( ISO  3405:2000, IDT)

ДСТУ ISO 3924:2007 Нафтопродукти. Визначення розподілу температур кипіння методом газової хроматографії (ISO 3924:1999, IDT)

ДСТУ ISO 4264:2009 Нафтопродукти. Розрахунок  цетанового числа  середньодистилятного     палива    за   допомогою   рівняння  з чотирма змінними ( ISO 4264:1995, IDT)

ДСТУ ISO 5165:200Х*   Нафтопродукти. Визначення характеристики спалахування дизельних палив. Метод цетанового числа

ДСТУ ISO 6309:2007  Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір (ISO 6309:1987, IDT)

ДСТУ ISO 12156-1:2009 Дизельне паливо. Оцінка мастильної здатності за допомогою високочастотного зворотно-поступального пристрою (ISO 12156-1:1997,  IDT)

ДСТУ ISO 12185:2009 Сира нафта і нафтопродукти. Визначення густини. Метод затухання крутильних коливань U-подібної трубки  (ISO 12185:1996, IDT)

ДСТУ ISO 12205:20ХХ*  Нафтопродукти.  Визначення стійкості до окиснення середніх нафтових дистилятів (ISO 12205:1996, IDT) 

ДСТУ ISO 12937:2012 Нафтопродукти. Визначення води методом кулонометричного титрування за Карлом Фішером (ISO 12937:2000, IDT)

___________

* На розгляді

ДСТУ ISO 20846:2009 Нафтопродукти. Визначення вмісту сірки в автомобільному пальному методом ультрафіолетової флуоресценції (ISO 20846:2004, IDT)

ДСТУ ISO 20847:2009 Нафтопродукти. Визначення вмісту сірки в автомобільному пальному методом рентгенофлуоресцентної спектроскопії з дисперсією за енергіями (ISO 20847:2004, IDT)

ДСТУ ЕN ISO 2160:2012 Нафтопродукти. Метод визначення корозійної дії  на мідну пластинку (EN  ISO 2160:1998, IDT)

ДСТУ EN ISO 3675:2012 Нафта сира та нафтопродукти рідкі. Метод лабораторного визначення густини ареометром  (EN ISO 3675:1998, IDT)

ДСТУ EN ISO 6245:2012 Нафтопродукти. Метод визначення золи (EN ISO 6245:2002, IDT)

ДСТУ EN ISO 10370:2012 Нафтопродукти. Визначення коксового залишку мікрометодом (EN ISO 10370:1996, IDT)

ДСТУ EN ISO 14596:2012 Нафтопродукти. Визначення вмісту сірки рентгенофлуоресцентною спектрометрією з дисперсією за довжиною хвилі   (EN ISO 14596:2007, IDT)

ДСТУ EN ISO 20884:2012 Нафтопродукти. Метод визначення вмісту сірки в автомобільних паливах рентгенофлуоресцентною спектрометрією з дисперсією за довжиною хвилі (EN ISO 20884:2011, IDT)

ДСТУ EN 116:2012 Палива дизельні  та побутові.  Метод визначення граничної температури фільтрованості на холодному фільтрі (EN 116:1997, IDT)

ДСТУ EN 133:2005 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Класифікація (EN 133:2001, IDT)

ДСТУ EN 143:2002 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Протиаерозольні фільтри. Вимоги, випробування, маркування (EN 143:2000, IDT)

ДСТУ EN 12662:2012 Нафтопродукти рідкі. Метод визначення домішок у середніх дистилятах (EN  12662:2008, IDT)

ДСТУ EN 12916:2006 Нафтопродукти. Визначення ароматичних вуглеводнів у середніх дистилятах методом високоефективної рідинної хроматографії з детектором показника заломлення (EN 12916:2000, IDT)

ДСТУ EN 14078:2009 Нафтопродукти рідкі. Визначення вмісту метилових естерів жирних кислот у середніх дистилятах методом інфрачервоної спектроскопії (EN 14078:2003, IDT)

ДСТУ EN 14214:20ХХ* Рідки нафтопродукти. Метилові естери жирних кислот (МЕЖК) для використання у дизельних двигунах та системах опалення. Вимоги та методи випробування  (EN 14214:2012, IDT) 

ДСТУ EN 14331:2012 Нафтопродукти рідкі. Виділяння і визначання   метилових естерів жирних кислот (МЕЖК) з середніх дистилятів. Метод рідинної хроматографії (РХ)/газової хроматографії (ГХ)  (EN 14331:2004, IDT)

ДСТУ EN 14387:2006 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Фільтри протигазові і фільтри скомбіновані. Вимоги, випробування, маркування  (EN 14837:2004, IDT)

ДСТУ ГОСТ 12.2.061:2009  ССБП. Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки до робочих місць (ГОСТ 12.2.061-81, IDT)

ДСТУ ГОСТ 33-2003 (ИСО 3104-94) Нафтопродукти. Прозорі і непрозорі рідини. Визначення кінематичної в’язкості і розрахунок динамічної в’язкості (ГОСТ 33-2000 (ИСО 3104-940), IDT)

ДСТУ ГОСТ 31072:2006 Нафта і нафтопродукти. Метод визначення густини, відносної густини та густини в градусах АРІ ареометром               (ГОСТ 31072-2002, IDT)

ДСТУ ГОСТ 31340:2009 Попереджувальне марковання хімічної продукції. Загальні вимоги (ГОСТ 31340-2007, IDT);

 ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие  санитарно-гигиенические  требования к воздуху рабочей зоны  (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до  повітря робочої зони)

_____________

 * На розгляді

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества.  Классификация  и  общие требования безопасности   (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація і загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования  (ССБП. Вибухобезпечність. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества.  Общие   требования  (ССБП.  Пожежовибухобезпека   статичної

електрики. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление (ССБП. Електробезпека. Захисне заземлення, занулення)

ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) ССБТ. Пожаровзрывоопасность  веществ  и  материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (ССБП. Пожежовибухонебезпечність речовин і матеріалів. Номенклатура показників і методи їх визначення)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Обладнання виробниче. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности  (ССБП. Процеси  виробничі. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.4.010-75 ССБТ. Средства индивидуальной  защиты.  Рукавицы специальные. Технические условия  (ССБП. Засоби індивідуального захисту. Рукавиці спеціальні. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.013-85 ССБТ. Очки  защитные. Общие технические условия (ССБП. Окуляри  захисні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности (ССБП. Кольори сигнальні і знаки безпеки)

ГОСТ 12.4.068-79 ССБТ. Средства индивидуальной защиты дерматологические. Классификация и общие требования (ССБП. Засоби індивідуального захисту дерматологічні. Класифікація і загальні вимоги)

ГОСТ 12.4.111-82 ССБТ. Костюмы мужские для защиты от нефти и нефепродуктов. Технические условия (ССБП. Костюми чоловічі для захисту від нафти і нафтопродуктів. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.112-82 ССБТ. Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов. Технические условия (ССБП. Костюми жіночі для захисту від нафти і нафтопродуктів. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.124-83 ССБТ. Средства защиты от  статического  электричества. Общие технические требования (ССБП. Засоби захисту від статичної електрики. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлювання допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 1461-75 Нефть и нефтепродукты. Метод определения зольности (Нафта і нафтопродукти. Метод визначення зольності)

ГОСТ 1510-84 Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение (Нафта і нафтопродукти. Маркування, пакування, транспортування та зберігання)

ГОСТ 2177-99 (ISO 3405-88) Нефтепродукты. Методы определения фрак-ционного состава (Нафтопродукти. Методи визначення  фракційного складу)

ГОСТ 2477-65 Нефть и нефтепродукты. Метод определения содержания воды (Нафта і нафтопродукти. Метод визначення вмісту води)

ГОСТ 3122-67 Топлива дизельные. Метод определения цетанового числа (Палива дизельні. Метод визначення цетанового числа)

ГОСТ 5066-91 (ИСО 3013-74) Топлива моторные. Методы определения температуры помутнения, начала кристаллизации и кристаллизации (Палива моторні. Методи визначення температури помутніння, початку кристалізації і кристалізації)

ГОСТ 6321-92 (ИСО 2160-85) Топлива  для двигателей. Метод испытания на медной пластинке  (Паливо для двигунів. Метод випродування на мідній пластинці)        

ГОСТ 6356-75 Нефтепродукты. Метод определения температуры вспышки в закрытом  тигле (Нафтопродукти. Метод визначення температури спалахнення  в закритому тиглі)

ГОСТ 6370-83 Нефть, нефтепродукты и присадки. Метод определения механических примесей (Нафта, нафтопродукти та присадки. Метод визначення механічних домішок)

ГОСТ 8852-74 Нефтепродукты. Метод определения коксуемости на аппарате типа ЛКН (Нафтопродукти. Метод визначення коксованості на апараті  типу ЛКН)

ГОСТ 9965-76 Нефть для нефтеперерабатывающих предприятий. Технические условия (Нафта для нафтопереробних підприємств. Технічні умови)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування  вантажів)

ГОСТ 19932-99 (ИСО 6615-93) Нефтепродукты. Определение коксуемости методом Конрадсона  (Нафтопродукти. Визначення коксованості за методом Конрадсона)

ГОСТ 22254-92 Топливо дизельное. Метод определения предельной температуры фильтруемости на холодном фильтре (Паливо дизельне. Метод визначення  граничної температури фільтрованості на холодному фільтрі)

ГОСТ 24297-87  Входной контроль продукции. Основные положення (Вхідне контролювання продукції. Основні положення)

ГОСТ 27768-88  Топливо дизельное. Определение цетанового индекса расчетным методом (Паливо дизельне. Визначення цетанового індексу розрахунковим методом)

ДБН В.2.2-28:2010 Будинки і споруди. Будинки адміністративного та побутового призначення. Затверджено наказом Мінрегіонбуду України від 30.12.2010  № 570

ДБН В.2.5-28-2006  Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне  і штучне  освітлення. Затверджено наказом Мінбуду України від 15.05.06 № 168

 

ДБН В.2.5-56:2010 Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи протипожежного захисту.  Затверджено наказом Мінрегіонбуду України від 22.12.2010 № 53

ДБН В.2.5-64:2012 Інженерне обладнання будинків і споруд. Внутрішній водопровід та каналізація. Затверджено наказом Мінрегіонбуду України від 31.10.2012 № 553

ДБН В.2.5-67:2013 Інженерне обладнання будівель і споруд. Опалення, вентиляція та кондиціонування. Затверджено наказом Мінрегіонбуду України від 25.01.2013 № 24

НАПБ А 01.001-2004 Правила  пожежної  безпеки  в  Україні. Затверджено наказом МНС України від 19.10.2004  № 126 та зареєстровано в Мін’юсті України 04.11.2004 за № 1410/10009

НАПБ Б.01.008-2004 Правила експлуатації вогнегасників. Затверджено наказом МНС України від 02.04.2004 № 152 та зареєстровано в Мін’юсті України 29.04.2004 за № 555/9154

НАПБ Б.02.005-2003 Типове положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України. Затверджено наказом МНС України від 29.09.2003 № 368 та зареєстровано в Мін’юсті України 11.12.2003 за                  № 1148/8469

НАПБ Б.03.001-2004 Типові норми належності вогнегасників. Затверджено наказом МНС України від 02.04.2004 № 151 та зареєстровано в Мін’юсті України 29.11.2004 за № 554/9153

НАПБ Б.03.002-2007 Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою. Затверджено наказом МНС України  від 03.12.2007  № 833

НАПБ Б.06.001-2003 Перелік посад, при призначенні на які особи зобов’язані проходити навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки та порядок їх організації. Затверджено наказом МНС України від 29.09 2003     № 368 та зареєстровано в Мін’юсті України 11.12.2003 за № 1147/8468

НПАОП 40.1-1.32-01 Правила  будови   електроустановок. Електро-обладнання спеціальних установок. Затверджено наказом Мінпраці України від 21.06.2001  № 104

ДСанПіН 2.2.4-171-10 Гігієнічні вимоги до питної води, призначеної до споживання людиною. Затверджено наказом МОЗ України від 12.05.2010 № 400 та зареєстровано в Мін’юсті України 01.07.2010 за № 452/17747

ДСанПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров’я населення. Затверджено постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.07.1999 № 29

Порядок проведення медичних оглядів  працівників  певних  категорій. Затверджено   наказом  МОЗ України   від 21.05.07 № 246 та зареєстровано в Мін’юсті України 23 липня 2007 р. за № 846/14113

ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку. Затверджено постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.1999 № 37

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації. Затверджено постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.1999 № 39

ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень. Затверджено постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.1999 № 42

ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними і біологічними речовинами). Затверджено наказом МОЗ України від 09.07.1997 № 201

СП 1042-73 Санитарные  правила организации технологических процессов  и гигиенические требования  к производственному оборудованию. Утверждено зам. Министра здравоохранения СССР, Главным  санитарным врачом СССР 04.04.73  (Санітарні правила організації технологічних процесів та гігієнічні вимоги до виробничого обладнання. Затверджено заст. Міністра охорони здоров’я СРСР, Головним санітарним лікарем СРСР 04.04.73)

 

 3 КЛАСИФІКАЦІЯ

 3.1 Залежно від кліматичних умов використання встановлюють такі марки дизельного палива:

Л – літнє, що рекомендують для використання за температури повітря  не нижче, ніж 5 о С;

 З – зимове, що рекомендують для використання за температури повітря від  5° С до мінус 20 оС;

Арк – арктичне, що рекомендують для використання за температури повітря  нижче, ніж мінус 20 оС.

 3.2 Умовна познака дизельного палива має включати:

літери ДП, позначають дизельне паливо для автомобільних дизельних двигунів;

літерне позначення марки (Л, З, Арк.) ;

символ  екологічного класу (Євро3);

символ наявності вмісту метилових та/або етилових естерів жирних кислот   (В5 – не більше 5 %,  В7 – від 5 % до 7 %). У разі відсутності метилових та/або етилових естерів жирних кислот символ не зазначається.

Приклад познаки дизельного палива літнього з вмістом метилових/етилових естерів жирних кислот  до 7 %:

Приклад:  Паливо дизельне ДП-Л-Євро3-В7 згідно з ДСТУ …...     .

Познака палива може включати торгову марку (товарний знак) виробника.

Приклад познаки дизельного палива торгової марки «ХХХ» арктичного  без вмісту метилових/етилових естерів жирних кислот:

Приклад:  Паливо дизельне ХХХ-ДП-Арк-Євро3 згідно з  ДСТУ…...   .

 

 4  ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

 4.1 Дизельне паливо має відповідати вимогам цього стандарту  і виготовлятися  за технологічною документацією, затвердженою в установленому порядку.

 4.2 Дизельне паливо за своїми фізико-хімічними показниками має відповідати вимогам та нормам, наведеним у таблиці 1.

 Таблиця 1- Фізико-хімічні показники дизельного палива

Назва показника

Значення для марок

Метод контролювання

 

Л

З

Арк

 

 

1 Цетанове число, не менше

51

49

48

Згідно з ГОСТ 3122  або ДСТУ ISO 5165 та

ДСТУ-Н ХХХХ1),

 або ASTM D 613 [1], або  EN ISO 5165 [2]

 

2 Цетановий індекс, не менше

46,0

Згідно з

ДСТУ ISO 4264 або   ГОСТ 27768 та 9.6, або ASTM D 4737 [3], або EN ISO 4264 [4]

 

3 Густина за температури     15 оС, кг/м3, в межах 

 

820-845

800-845

800-840

Згідно з

ДСТУ ISO 12185 або ДСТУ EN ISO 3675, або

ДСТУ ГОСТ 31072, або

ASTM D 1298 [5], або EN ISO 3675 [6], або EN ISO 12185 [7], або ASTM D 4052 [8]

 

4 Масова частка  поліциклічних ароматичних   вуглеводнів, %, не більше

11

Згідно з

ДСТУ EN 12916 або EN 12916 [9]

 

5 Вміст  сірки,  мг/кг

 

Понад 50 та

не більше 350

 

 

Згідно з

ДСТУ EN ISO 20884 або ДСТУ ISO 20846, або ДСТУ ISO 20847, або

 ДСТУ  EN ISO 14596,

або EN ISO 20846 [10], або EN ISO 20847 [11], або EN ISO 20884 [12]

6 Температура спалахнення в закритому тиглі, оС, не нижче

 

40

Згідно з

ДСТУ ISO 2719

або ГОСТ 6356,

або ASTM D 93 [13], або EN  ISO 2719 [14]

 

Продовження таблиці 1

Назва показника

Значення для марок

Метод контролювання

Л

З

Арк

 

7 Коксованість 10 % - вого залишку, % мас.,   не більше

 

0,30

Згідно з ГОСТ 8852 або  ДСТУ EN ISO 10370, або ГОСТ 19932,

або ASTM D 189 15], або ASTM D 524 [16], або EN ISO 10370 [17]

8 Зольність, % мас., не більше

 

0,01

Згідно з

ДСТУ EN ISO 6245

або ГОСТ 1461,

або ASTM D 482 [18],  або  EN ISO 6245 [19]

9  Вміст води 

            або

вміст  води, мг/кг,  не більше

 

Відсутність

 

200        

Згідно з ГОСТ 2477

 

Згідно з

ДСТУ ISO 12937

або EN ISO 12937 [20]

10 Вміст механічних домішок

             або 

вміст осаду, мг/кг, не більше

Відсутність

 

24

Згідно з ГОСТ 6370

 

Згідно з

 ДСТУ EN 12662

або EN 12662 [21]

11 Випробування на мідній  пластинці

 або

корозія мідної пластинки     

(3 год ± 5 хв) за температури      50 оС, клас, не більше

Витримує

 

 

1

Згідно з ГОСТ 6321

 

 

Згідно з ДСТУ EN ISO 2160 або ГОСТ 6321,

або ЕN ISO 2160 [22],

або ASTM D 130 [23]

12  Окиснювальна стабільність, г/м3,  не більше

25

Згідно з

ДСТУ ISO 12205 або

ДСТУ ХХХХ:20ХХ2),

або ASTM D 2274 [24] або EN ISO 12205 [25]

13  Змащувальна здатність:

діаметр плями зносу  за 

температури 60 оС, мкм, не більше 

460

Згідно з

ДСТУ ISO 12156-1

або EN ISO 12156-1[26]

 

 

 

 

 

Кінець таблиці 1

Назва показника

Значення для марок

Метод контролювання

 

Л

З

Арк

14  Кінематична в'язкість за  
температури 40 оС,
 мм2/с,

у межах

2,00-4,50

1,50-4,00

1,50-4,00

Згідно з

ДСТУ ГОСТ 33

або ASTM D 445 [27], або EN ISO 3104 [28]

15 Фракційний склад:

 

 

 

65

 

 

85

  

360

 

 

 

 

 

Згідно з ГОСТ 2177 (метод А)

 або  ДСТУ ISO 3924,

або ДСТУ ISO 3405,

або ASTM D 86[29],

або EN ISO 3405[30]

- за температури 250 оС,   

випаровується, % (об.), не більше

- за температури   350 оС,

випаровується, % (об.), не менше

- 95 % (об.)  переганяється за температури, оС, не вище

 16 Обємна частка метилових та/або етилових естерів жирних кислот, %,  не більше

7

Згідно з

ДСТУ EN 14078

або EN 14078 [31]

17 Гранична температура фільтрованості, оС, не вище

 

мінус 5

мінус 20

мінус 30

Згідно з ДСТУ EN 116

або ГОСТ 22254,

або EN 116 [32]

18 Температура    помутніння, оС, не вище

-

мінус 10

мінус 22

ГОСТ 5066 (другий метод) або ДСТУ ISO 3015 або EN 23015 [33], або ASTM D 2500 [34],

або ISO 3015[35]

 

1)- 2) Див. с.2.

 

        Примітка 1. У випадку   розбіжностей   в   якості   палива   арбітражним  методом є метод,   зазначений першим в колонці “Метод контролювання ”.

        Примітка 2. Методи контролювання згідно з ASTM D, ISO, EN ISO та EN застосовують під час контролювання продукції, яку постачють на експорт за межі СНД. У цьому разі арбітражні методи за цими показниками мають бути визначені у договорі на постачання продукції.

        Примітка 3. Показник 16 визначають за умови введення в дизельне паливо метилових та/або етилових естерів  жирних кислот. Метилові естери жирних кислот мають відповідати вимогам ДСТУ 6081 або ДСТУ EN 14214, або   EN 14214 [36]; метод виділення та визначення наведено в ДСТУ EN 14331 або EN 14331 [37]. Етилові естери жирних кислот мають відповідати  вимогам ДСТУ 7178.

 

      

 

 4.3 Вимоги до сировини

 4.3.1 Для виробництва дизельного палива використовують  нафту згідно з   ГОСТ 9965, конденсат газовий стабільний згідно з ОСТ 51-65   [38]    або згідно з іншими чинними нормативними  документами на нафту та конденсат. На сировину треба мати висновок санітарно-епідеміологічної експертизи центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров‘я та сертифікат (паспорт) якості.     

 

 5 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

 5.1 Клас небезпеки дизельного палива згідно з  ГОСТ 12.1.007:

 у разі інгаляційного впливу    - 4 (речовини малонебезпечні);

 у разі потрапляння в шлунок  - 4 (речовини малонебезпечні);

 у разі нанесення на шкіру       - 4 (речовини малонебезпечні).

 5.2 Дизельне паливо спричиняє слабке подразнення при потраплянні до шлунку, помірне подразнення шкіри, здатне подразнювати слизові оболонки очей, має слабо виявлену алергенну здатність та слабо виявлений кумулятивний ефект (коефіцієнт кумуляції – 4,9).

 5.3 Повітря робочої зони під час роботи з дизельним паливом контролюють на наявність парів вуглеводнів аліфатичних насичених  С110 у перерахунку на вуглець  (ГДКп.р.з=300  мг/м3, “п”, 4 клас небезпеки згідно з ГОСТ 12.1.005).

 5.4 Згідно з ГОСТ 12.1.044 дизельне паливо є горюча, легкозаймиста рідина. Температурні межі розповсюдження полум'я для дизельного палива: нижня – 69 оС, верхня – 119 оС. Концентраційні границі поширення полум’я  дизельного палива в суміші з повітрям складає від 2 % до 3 %  об’ємних часток.

Температура самозаймання дизельного палива 310 оС.

 5.5 У разі аварійного розливання дизельного палива місце розливання засипають піском, збирають, а потім вивозять у відвал відповідно до вимог             ДСанПіН 2.2.7.029.

 5.6  У разі потрапляння дизельного палива на шкіру  його необхідно зняти ганчіркою, забруднене місце змити теплою водою з милом чи іншим мийним засобом згідно з ГОСТ 12.4.068. У разі  попадання на слизові оболонки очей – негайно промити їх великою кількістю теплої води та звернутися до лікаря.

 5.7 Під час роботи з дизельним паливом треба застосовувати засоби індивідуального захисту згідно з ДСТУ 7239 та типовими галузевими нормами: спецодяг згідно з ГОСТ 12.4.111 або ГОСТ 12.4.112, шкіряні черевики  згідно з           ДСТУ 3962 (ГОСТ 12.4.137), комбіновані рукавиці згідно з ГОСТ 12.4.010, захисні окуляри типу ЗН згідно з ГОСТ 12.4.013, засоби захисту органів дихання згідно з ДСТУ EN 14387, ДСТУ EN 143,  ДСТУ EN 133  або іншими чинними нормативними документами.

 5.8 Виробничі приміщення, у яких працюють з дизельним паливом, потрібно обладнувати припливно-витяжною вентиляцією згідно з ДБН В.2.5-67,        ДСТУ Б А.3.2-12 (місця можливого виділення небезпечних речовин повинні бути обладнані місцевою (локальною) та аварійною вентиляцією), водопровідною системою та каналізацією згідно з ДБН В.2.5-64, штучним освітленням згідно з ДБН В.2.5-28, опаленням згідно з ДБН В.2.5-67, питною водою згідно з ДСанПіН 2.2.4-171, засобами виявлення та гасіння пожежі згідно з  ГОСТ 12.1.004; в приміщеннях треба виконувати вимоги до мікроклімату, шуму та вібрації згідно з ДСН 3.3.6.042, ДСН 3.3.6.037,           ДСН 3.3.6.039 відповідно.

 5.9 Виробничі та складські приміщення потрібно обладнувати блискавкозахистом згідно з ДСТУ Б В.2.5-38.

 5.10 Зони приміщень, в яких виконують роботи з дизельним паливом, згідно з  НПАОП 40.1-1.32, відносять до вибухонебезпечних зон класу 2, категорія приміщень згідно з НАПБ Б.03.002 - А (вибухопожежонебезпечні). Під час роботи в цих приміщеннях треба виконувати вимоги згідно з          НАПБ А. 01.001.

 5.11 Перед входом у приміщення треба  вивішувати попереджувальні знаки безпеки згідно з  ГОСТ 12.4.026 та ДСТУ ISO 6309.

 5.12 У  приміщеннях для зберігання дизельного палива не можна зберігати кислоти, балони з киснем та інші окисники.

 5.13 Усе технологічне обладнання і комунікації з транспортування дизельного палива потрібно захищати від статичної електрики засобами захисту згідно з  ГОСТ 12.4.124; одночасно треба виконувати вимоги  згідно з ДСТУ 7237,  ДСТУ 7238, ГОСТ 12.1.018 та ГОСТ 12.1.030.

 5.14 Приміщення, у яких працюють з дизельним паливом, треба оснащати первинними засобами пожежогасіння відповідно до вимог НАПБ А.01.001,               НАПБ Б.03.001 та НАПБ Б.01.008.

Для гасіння пожеж в початкових стадіях треба застосовувати первинні засоби пожежегасіння, а саме: пісок, переносні або пересувні вогнегасники згідно з ДСТУ 3675 і ДСТУ 3734. Кількість та тип вогнегасників в приміщенні визначають відповідно до НАПБ Б.03.001, а їх експлуатацію і технічне обслуговування проводять згідно з НАПБ Б.01.008 та ДСТУ 4297.

 5.15 У приміщеннях, де працюють з дизельним паливом, заборонено працювати з відкритим вогнем; штучне освітлення, електрокомунікації, електричне обладнання та електричне устатковання має бути виготовлене у вибухобезпечному виконанні згідно з НПАОП 40.1-1.32 та улаштоване згідно з вимогами ПУЕ [39].

Під час роботи з паливом не дозволено використання інструменту, що під час удару утворює іскри.

 5.16 Виробничі та складські приміщення обладнують автоматичними системами пожежогасіння та системами пожежної сигналізації згідно з          ДБН В.2.5-56.

 5.17 Для всіх вибухопожежонебезпечних та пожежонебезпечних приміщень треба розробляти загальнооб’єктну інструкцію щодо заходів пожежної безпеки  відповідно до додатка 1 НАПБ А. 01.001.

 5.18 Щоб запобігти забрудненню повітря виробничих приміщень, необхідно забезпечити герметичність місткостей, обладнання, комунікацій та засобів відбирання проб згідно з ГОСТ 12.3.002, ГОСТ 12.2.003,                  ДСТУ ГОСТ 12.2.061, СП 1042, ДСТУ 4488.

 5.19 Працівників треба забезпечити санітарно-побутовими приміщеннями згідно з ДБН В.2.2-28.

 5.20 Персонал, що працює з дизельним паливом, має проходити інструктажі, навчання та перевірку знань з питань техніки безпеки та пожежної безпеки  відповідно до вимог НАПБ Б.02.005 та НАПБ Б.06.001.

 5.21 Персонал, що працює з дизельним паливом, має проходити попередні і періодичні медичні огляди згідно з Порядком  проведення медичних оглядів працівників певних категорій”.

 

 6 ВИМОГИ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

 6.1 Ефективними засобами захисту довкілля є герметизація обладнання і запобігання розливанню дизельного палива. Витоки  дизельного палива, у разі аварійних розливань, необхідно терміново усунути.

 6.2  Для  підтримання  екологічної безпеки усіх операцій із дизельним паливом  технічний стан і відповідність вимогам безаварійної експлуатації місткостей для зберігання і транспортування дизельного палива, трубопроводів і арматури та обладнання для роботи з ним потрібно в обов’язковому порядку регулярно за вставленими регламентами перевіряти і контролювати, а виявлені несправності та недоліки – оперативно ліквідувати.

 6.3.Охорона атмосферного повітря від викидів шкідливих речовин повинна відповідати вимогам ГОСТ 17.2.3.02 та ДСП 201.

 

 7  МАРКУВАННЯ  ТА ПАКУВАННЯ

 7.1 Маркування

 7.1.1 Маркування дизельного палива проводять згідно з ДСТУ 4454*. Попереджувальне маркування – згідно з ДСТУ ГОСТ 31340 (таблиця 5, елементи опису небезпеки для займистої рідини).

____________________

*Маркують, пакують, транспортують та зберігають дизельне паливо, що постачають за межі України, згідно з ГОСТ 1510 та договором (контрактом).

 

 7.1.2 Транспортне маркування – згідно з ГОСТ 14192  з  нанесенням  маніпуляційного   знака   «Берегти   від  нагрівання». 

Маркування, що характеризує транспортну небезпеку вантажу, виконують згідно з ДСТУ 4500-5 та Правил перевезення небезпечних вантажів, що діють на кожному виді транспорту.

Елементи марковання, що наносять на вантажну одиницю: знак небезпеки – рисунок Б.3.1 або Б.3.2  згідно  з    ДСТУ  4500-5, номер ООН –   UN 1202;  транспортна назва – «Паливо дизельне»,  класифікаційний шифр – 3013 згідно з ДСТУ 4500-3, попереджувальний напис «Легкозаймиста рідина». Елементи марковання, що наносять на транспортні засоби, якими здійснюється перевезення дизельного палива: знак-табло небезпеки  (рисунок Б.3.1 або Б.3.2 згідно з ДСТУ  4500-5); інформаційні таблички оранжевого кольору, на яких вказані номер ООН – UN 1202 та ідентифікаційний номер небезпеки – 30; номер аварійної картки – 315 у разі перевезення дизельного палива залізничним транспортним засобом.

 7.1.3 Продукція, що пройшла сертифікацію, повинна мати сертифікат відповідності (або) знак відповідності згідно з ДСТУ 2296 за порядком сертифікування, установленим у системі УкрСЕПРО.

 7.2 Пакування

 7.2.1 Пакування  дизельного палива виконують згідно з ДСТУ 4454.

 

 8 ТРАНСПОРТУВАННЯ  ТА  ЗБЕРІГАННЯ

 8.1 Транспортування та зберігання дизельного палива здійснюють згідно з ДСТУ 4454  з дотриманням вимог Правил перевезення  небезпечних  вантажів,  що  чинні на  кожному   виді  транспорту, вимог щодо пожежної безпеки згідно з ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.1.010 та НАПБ А.01.001, а також інструкцій, розроблених на кожному підприємстві з урахуванням його специфіки щодо пожежної безпеки та інших вимог підприємства.

 

 9 МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ

 9.1 Відбір проб дизельного палива виконують згідно з ДСТУ 4488. Для сукупної  проби беруть  не менше, ніж 3 дм3  продукту.

 9.2 Методи  контролювання  вказані у колонці  «Метод контролювання» таблиці 1 цього стандарту.

 9.3 Контролювання марковання та пакування дизельного палива  на відповідність вимогам  7.1 та 7.2 виконують візуально.

 9.4 Контролювання показників, наведених у 5.4, виконують згідно з   ГОСТ 12.1.044.

 9.5 Контролювання повітря робочої зони при роботі з дизельним паливом  виконують на наявність парів вуглеводнів аліфатичних насичених  С110 згідно з методиками, затвердженими санітарними органами міністерства охорони здоров’я  України.

 9.6 Для розрахунку цетанового індексу необхідно визначати точки відгону 10 %, 50 % та 90 % (за об’ємом).

 

 10  ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ

 10.1 Дизельне паливо приймають партіями. Партією вважають будь-яку кількість дизельного палива однієї марки, яка виготовлена в ході безперервного технологічного процесу за затвердженою технологією, однорідна за показниками якості і компонентним складом, та яку супроводжують одним документом про якість, виданим під час приймання на основі випробовування сукупної  проби.

10.2  Порядок відбирання проб дизельного палива та складання сукупної проби – згідно з  ДСТУ 4488.

10.3 Дизельне паливо підлягає приймально-здавальним, періодичним                 та типовим випробовуванням:

приймально-здавальним  – за показниками  1, 3-6, 9-11, 14-18 таблиці 1 технічних вимог та 7.1, 7.2;

періодичним – за показниками  2, 7, 8, 12  таблиці 1 технічних вимог не рідше ніж раз  на місяць, а за показником 13 – не рідше ніж раз у квартал;

типовим – у разі зміни технології за програмою, затвердженою у встановленому порядку.

 10.4 У разі одержання незадовільних результатів приймально-здавальних випробувань хоча б за одним показником якості, проводять повторне випробування за цим показником знову відібраної  подвоєної проби з тих самих місць вибірки. Результати повторних випробувань вважають остаточними і  поширюють  на всю партію.

 10.5 У разі одержання незадовільних результатів періодичних  випробувань, перевірці має підлягати кожна партія продукту до отримання позитивного результату  випробування не менше ніж для  трьох партій поспіль.  

 10.6  Для перевіряння відповідності пакування та  марковання вимогам 7.1 та 7.2 відбирають 3 % пакованих одиниць, але не менше трьох. У разі одержання незадовільних  результатів  перевіряють подвоєну вибірку.

 Результати повторного перевіряння  розповсюджують на всю партію.

 10.7 Періодичність   контролювання   робочої    зони    встановлюють  згідно з ГОСТ 12.1.005.

 10.8 Вимоги щодо безпеки розділу 5 перевіряють в процесі підготування і освоювання виробництва та на вимогу органів Держнагляду за затвердженими методиками.

 10.9  Сертифікаційні випробування провадять у порядку, встановленому в ДСТУ 3413, в органі з сертифікування, акредитованому в системі УкрСЕПРО.

 10.10 Контролювання якості сировини  проводять у відповідності з вимогами  ГОСТ 24297 під  час вхідного контролювання  у встановленому порядку.

   

 11  ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

11.1 Виробник гарантує відповідність якості дизельного палива вимогам цього стандарту у разі дотримування вимог щодо транспортування та зберігання.

11.2 Гарантійний строк зберігання дизельного палива - 5 років від дати його виготовлення.

У разі закінчення гарантійного строку зберігання для можливості використання дизельного палива воно має бути перевірено споживачем на відповідність вимогам цього стандарту.

ДОДАТОК А

(довідковий )

Бібліографія

 

 [1]  ASTM D 613-10ае1 Standard test method for cetane number of diesel fuel oil (Стандартний метод визначення цетанового числа дизельного палива)  [2] EN ISO 5165:2005 Petroleum products - Diesel fuels - Determination of ignition quality of diesel fuels - Cetane engine method (ISO 5165:2005) (Нафтопродукты. Паливо дизельне. Визначення займистості цетановим методом)

 [3] ASTM D 4737-10 Standard Test Method for Calculated Cetane Index by Four Variable Equation (Розрахунок цетанового індекса за допомогою формули з чотирма перемінними)

 [4] ЕN ISO 4264:2007 Petroleum products - Calculation of cetane index of middle-distillate fuels by the four-variable equation (Нафтопродукти. Розраховування цетанового індексу середньодистилятних палив за рівнянням з чотирма змінними величинами)

 [5] ASTM D 1298-12b Standard test method for density, relative density, or API gravity of crude petroleum and liquid petroleum products by hydrometer method (Стандартний метод визначення густини, відносної густини або густини в градусах АРІ сирої нафти та рідких нафтопродуктів ареометром)

 [6] EN ISO 3675:1998 Crude petroleum and liquid petroleum products - Laboratory determination of density - Hydrometer method. (ISO 3675:1998) (Нафта сира та рідкі нафтопродукти. Лабораторне визначання густини. Ареометричний метод)

[7] EN ISO 12185:1996/С1:2001 Crude petroleum and petroleum products - Determination of density -Oscillating U-tube method (ISO 12185:1996, including Cor.1:2001) (Нафта сира та нафтопродукти. Визначання густини. Метод затухання крутильних коливань U-подібної трубки)

 [8] ASTM D 4052-11 Standard test method for density, relative density and API gravity of liquids by digital density meter (Стандартний метод визначення густини, відносної густини та густини в градусах АРІ рідин цифровим густинометром)

 [9] EN  12916:2006 Pet Standard Test Method for Density and Relative Density of Liquids by Digital Density Meter roleum  products. Determination of aromatic hydrocarbon types in middle distillates. High performance liquid chromatography method with refractive index detection.  (Нафтопродукти. Визначення типів вуглеводнів в середніх дистилятах. Високоефективна рідинна хроматографія з визначенням індексу заломлення)

 [10] EN ISO 20846:2011 Petroleum products - Determination of sulfur content of automotive fuelsUltraviolet fluorescence method (ISO 20846:2004) (Нафтопродукти. Визначення вмісту сірки  в автомобільних паливах. Метод УФ-флуоресценціі)

 [11] EN ISO 20847:2004 Petroleum products - Determination of sulfur content of automotive fuelsEnergy- dispersive X-ray fluorescence spectrometry (ISO 20847:2004) (Нафтопродукти. Визначення вмісту сірки в автомобільних паливах. Метод енергодисперсійної рентгенівської флуоресцентної спектрометрії)

 [12] EN ISO 20884:2011 Petroleum products - Determination of sulfur content of automotive fuelsWavelength-dispersive X-ray fluorescence spectrometry (ISO 20884:2004) (Нафтопродукти. Визначення вмісту сірки в автомобільних паливах. Метод хвильової рентгенівської флуоресцентної  спектрометрії)

 [13] ASTM D 93-12 Standard Test Method for Flash-Point by Pensky-Martens  Closed Cup Tester (Стандартний метод визначення температури спалаху в закритому тиглі за Мартенс-Пенським)

 [14] EN ISO  2719:2002  Petroleum products and lubricants - Determination of flash point - Pensky-Martens closed cup method  (ISO 2719:2002) (Нафтопродукти і мастильні матеріали. Визначення температури спалаху в закритому тиглі за методом Пенського-Мартенса)

 [15] ASTM D 189-06(2010)е1 Standard test method for Conradson carbon residue of petroleum products (Стандартний метод визначення вуглецевого залишку в нафтопродуктах за Конрадсоном)

 [16] ASTM D 524-10 Standard Test Method for Ramsbottom Carbon Residue of Petroleum Products (Визначення  вуглецевого залишку методом Рамсботта)

 [17] EN ISO 10370:1995  Petroleum products - Determination of carbon residue - Micro method (ISO 10370:1993) (Нафтопродукти. Визначaння  коксового  залишку. Мікрометод)

 [18] ASTM D 482-12 Standard Test Method for Ash from Petroleum Products (Стандартний метод визначення вмісту золи в нафтопродуктах)

 [19] EN ISO 6245:2002 Petroleum products - Determination of ash. (ISO 6245:2001)  (Нафтопродукти. Визначання золи)

 [20] EN ISO 12937:2000  Petroleum products - Determination of water- Coulometric Karl Fisher titration method (ISO 12937:2000).  (Нафтопродукти. Визначення вмісту води. Кулонометричний  метод титрування за Карлом Фішером)

 [21] EN 12662:1998  Liquid petroleum products - Determination of contamination in middle distillates (Нафтопродукти рідкі. Визначення домішок в середніх дистилятах)

 [22] EN ISO 2160:1998  Petroleum products - Corrosiveness to copper- Copper strip test (ISO 2160:1998) (Нафтопродукти. Корозійна агресивність по відношенню до міді. Проба мідної пластинки)

 [23] ASTM D 130-12 Standard test method for corrosiveness to copper from petroleum products by copper strip test (Стандартний метод визначення корозійної агресивності до міді нафтопродуктів пробою на мідну пластинку)

 [24] ASTM D 2274-10 Standard Test Method for Oxidation Stability of Distillate Fuel Oil (Accelerated Method) (Стандартний метод випробувань стійкості до окислення дистилятного рідкого палива (Прискорений метод)

 [25] EN ISO 12205:1996 Petroleum products - Determination of the oxidation stability of middle distillate fuels (ISO 12205:1995). (Нафтопродукти. Визначання стабільності  щодо  окислювання  середніх дистилятів)

 [26] EN ISO 12156-1:2006 Diesel fuels - Assessment of lubricity  using the highfrequency reciprocabing rig (HFRR) – Part 1: Test method (ISO 12156-1:1997, including Cor.1:1998).  (Дизельне паливо. Оцінювання мастильної здатності з використанням  високочастотного зворотньо-поступального пристрою.Ч.1. Метод  випрробування)

 [27] ASTM D 445-12 Standard test method for kinematic viscosity of transparent and opaque liquids (and calculation of dynamic viscosity) (Стандартний метод визначення кінематичної в’язкості прозорих і непрозорих рідин (та розрахунок динамічної в’язкості)

 [28] EN ISO 3104:1996 Petroleum products - Transparent and opaque liquids - Determination of kinematic viscosity and calculation of dynamic viscosity (ISO 3104:1994) (Нафтопродукти. Прозорі і непрозорі рідини. Визначення кінематичної в’язкості і розрахунок динамічної в’язкості)

 [29] ASTM D 86-12 Standard Test Method for Distillation of Реtroleum Products at atmospheric pressure (Метод дистиляції нафтопродуктів за атмосферного тиску)

 [30] EN ISO 3405:2000 Petroleum products - Determination of distillation characteristics at atmospheric pressure (ISO 3405:2000) (Нафтопродукти. Метод визначaння характеристик дистиляції за атмосферного тиску)

 [31] ЕN 14078:2009 Liquid petroleum products - Determination of fatty acid methyl ester (FAME) content in middle distillates - Infrared spectroscopy method (Нафтопродукти рідкі. Визначення вмісту метилових естерів жирних кислот (МЕЖК) у середніх дистилятах. Метод інфрачервоної спектроскопії

 [32] EN 116:1997 Diesel and domestic heating fuels - Determination of cold filter plugging point (Дизельні палива та палива комунально-побутової призначеності. Визначення граничної температури фільтрувальності на холодному фільтрі)

 [33] EN 23015:1994  Petroleum products - Determination of cloud point    (ISO 3015:1992) (Нафтопродукти. Визначання  температури помутніння)

 [34] ASTM D 2500-11 Standard Test Method for Cloud Point  of Petroleum Products (Стандартний метод визначення точки помутніння в нафтопродуктах)    

 [35] ISO 3015:1992 Petroleum products - Determination of cloud point           (Нафтопродукти. Визначення  температури помутніння)

 [36] ЕN 14214:2012 Liquid petroleum products. Fatty acid methyl esters (FAME) for use in diesel engines and heating applications. Requirements and test methods (Нафтопродукти рідкі. Метилові естери жирних кислот (МЕЖК) для дизельних двигунів і опалення. Вимоги та методи випробування)

[37] EN 14331:2004 Liquid petroleum products – Separation and  characterization of fatty acid methyl esters (FAME) from middle distillates – Liquid chromatography (LC)/gas chromatography (GC) method (Рідкі нафтопродукти. Розділення та ідентифікація метилових ефірів жирних кислот (FAME) із середніх дистилятів палив. Метод рідинної хроматографії (LC)/газової хроматографії (GC)

 [38]   ОСТ 51-65-80 Конденсат газовый стабильный. Технические условия (Конденсат газовий  стабільний. Технічні умови)

 [39]   ПУЕ:2011 Правила улаштування електроустановок

 

 

 

 

УКНД 75.160.20

    Ключові слова: дизельне паливо, екологічний клас,  партія,  правила приймання, технічні вимоги, транспортування.

 

 

 

 

В.о. директора   

                          

Науковий керівник, завідувач НДЦ з видобутку нафти, газу, нафтогазопереробки та

альтернативних видів палив

 

 

 

О.В. Пшеничка

 

 

Б.Ф. Кочірко

 

Відповідальний виконавець,

провідний науковий співробітник лабораторії стандартизації                                       І.А. Будзинська

 

Завідувач НДЦ з технічного регулювання

та випробувань у сфері нафтопродуктів                                                                       І.І. Сахацький

 

Завідувач лабораторії  стандартизаці                                                                                   Н.О. Харченко

 

Завідувач лабораторії  оцінки якості

нафт та палив

 

М.А.Мартинюк

 

 

 

 

 
« повернутись Постійна www-адреса статті:
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/publish/article?art_id=244911772