МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

Оголошення щодо залучення консультанта з впровадження Енергетичної стратегії України до 2035 року

22.04.2019 | 18:01

 

 

Запит на подання висловлень про зацікавленість

(консультаційні послуги – ВІДБІР КОМПАНІЙ)

 

Другий проект з передачі електроенергії

КОМПОНЕНТ 3 “ПІДВИЩЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МІНЕНЕРГОВУГІЛЛЯ ДЛЯ ВПРОВАДЖЕННЯ РЕФОРМ”

 

Консультаційні послуги з впровадження Енергетичної стратегії України до 2035 року

 

Позика № 8462 UA

Номер проекту № P146788

Висловлення про зацікавленість

 

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України в рамках реалізації спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (далі – „МБРР”) Другого Проекту з передачі електроенергії має намір залучити консультаційні послуги.

 

Консультаційні послуги (далі – „Послуги”) виконуватимуться відповідно до Технічного завдання та мають забезпечити Міненерговугілля необхідним консультаційним ресурсом для моніторингу та удосконалення Енергетичної стратегії України, а також її імплементації на регіональному рівні. Основними завданнями роботи консультанта є:

·                    оцінка необхідного масиву даних та джерел даних;

·                    розробка методології моніторингу ЕСУ;

·                    підготовка щорічних звітів про моніторинг впровадження Енергетичної стратегії за 2019 рік;

·                    складання ТЗ та технічної специфікації для впровадження IT-моделі для уточнення/оновлення та моніторингу ЕСУ;

·                    підтримка Міненерговугілля у виборі розробника/постачальника IT-моделі

·                    сприяння досягненню цілей Енергетичної стратегії, шляхом врахування її відповідних завдань при розробці і реалізації стратегій розвитку регіонів.

 

Очікуваний період надання послуг – з червня 2019 року по червень 2020 року.

 

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України цим запрошує прийнятні компанії (далі – „Консультанти”) висловити свою зацікавленість у наданні відповідних послуг (українською або англійською мовою). Зацікавлені Консультанти мають надати інформацію, що підтверджує наявність у Консультанта досвіду та кваліфікації, необхідних для виконання вищезазначених Послуг (брошури, опис досвіду подібних робіт, наявність необхідного досвіду у персоналу тощо).

 

Критеріями включення до короткого списку є:

·                    Не менше 7 років успішного функціонування на ринку консультаційних послуг;

·                    Досвід виконання не менше 3-х успішно завершених договорів на надання консультаційних послуг в ПЕК України впродовж останніх 5 років;

·                    Досвід підготовки щонайменше одного програмного стратегічного документу з питань енергетики;

·                    Досвід виконання ІТ-проектів, зокрема, щонайменше 5 успішних контрактів на розроблення програмного продукту;

·                    Протягом останніх трьох років Консультант повинен мати не менше п’яти співробітників, які безпосередньо залучені до надання консультаційних послуг;

·                    Протягом останніх трьох років Консультант повинен мати не менше п’яти співробітників, які безпосередньо залучені до надання послуг в сфері розробки та впровадження програмних продуктів.

 

Кваліфікаційні вимоги, які відповідають специфіці завдання та будуть прийматись як перевага під час формування рейтингу консультантів:

·                    Більше 7 років успішного функціонування на ринку консультаційних послуг;

·                    Досвід більше 3-х успішно завершених договорів на надання консультаційних послуг в ПЕК України впродовж останніх 5 років, досвід виконання складних та комплексних консультаційних робіт, які передбачали опрацювання великого обсягу даних;

·                    Досвід розробки та моніторингу більше одного програмного стратегічного документу з питань енергетики, досвід підготовки та моніторингу енергетичних стратегій України;

·                    Досвід підготовки програмних документів регіонального рівня;

·                    Успішний досвід виконання більше ніж 5 контрактів на розроблення програмного продукту, досвід розробки концепцій, технічних завдань, архітектури, а також технічних специфікацій для створення програмного продукту;

·                    Протягом останніх трьох років Консультант має більше п’яти співробітників, які безпосередньо залучені до надання консультаційних послуг та зайняті в компанії повний робочий день;

·                    Протягом останніх трьох років Консультант має більше п’яти співробітників, які безпосередньо залучені до надання послуг в сфері розробки та впровадження програмних продуктів та зайняті в компанії повний робочий день.

 

Зацікавлені консультанти мають звернути увагу на параграф 1.9 „Керівництва: відбір та залучення консультантів за позиками МБРР, кредитами та грантами МАР позичальниками Світового банку”, опублікованого Світовим банком у січні 2011 року зі змінами від липня 2014 року (далі – Керівництво з відбору консультантів), що визначає політику Світового банку щодо конфлікту інтересів.

 

Консультанти можуть об’єднуватися для підвищення рівня загальної кваліфікації.

 

Консультанта буде відібрано за методом закупівлі «Відбір консультанта за кваліфікацією» (CQS) в рамках процедури визначеної відповідно до Керівництва з відбору консультантів.

 

Зацікавлені Консультанти можуть отримати додаткову інформацію за наведеними нижче адресами протягом робочих днів з 8:30 до 17:30.

 

Висловлення про зацікавленість мають бути надані поштою, факсом або електронною поштою (сканована версія) до 16-00 27.05.2019 за адресами:

 

Для подання висловлень про зацікавленість:

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

Пану В.Кушнірову, генеральному директору Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції

Україна, 01601, Київ,

вул. Крещатик, 30,

01601, Kyiv, Ukraine

Tel:    380 44 594 66 00

Fax:   380 44 206 37 10

E-mail: vitaliy.kushnirov@mev.gov.ua

Web site: http://www.mpe.kmu.gov.ua/

 

Для отримання роз’яснень:

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

Пану Д.Толмачову, керівнику Групи координації проекту

Україна, 01001, Київ, 

вул. Крещатик, 34, оф. 607

Tel:    380 67 935 47 27

E-mail: tolmachov.dmitry@gmail.com  

 

 


 

 

 

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST

(CONSULTANT SERVICES - FIRMS SELECTION)

 

UKRAINE

SECOND POWER TRANSMISSION PROJECT

COMPONENT 3 Improving of Institutional Capacity of MoECI for Reform Implementation

 

Consulting Service on the Implementation of the Energy Strategy of Ukraine for the period up to 2035

 

Loan No. 4795 UA.

Project ID No. P 083702

Expressions of interest

 

 

The Ministry of Energy and Coal Industry of Ukraine (MoECI) within the Second Power Transmission Project (hereafter the Project) supported by the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) intends to attract consulting services.

 

The consulting services (“the Services”) shall be provided according to the Terms of Reference and include support of the Ministry of Energy and Coal Industry with the necessary expert resources for monitoring and improvement of the Energy Strategy of Ukraine (ESU), as well as its implementation at the regional level. The Services will include the following tasks:

·                    assessing the required array and sources of data;

·                    developing the methodology for monitoring the ESU;

·                    preparing the annual reports on the monitoring of the Energy Strategy for 2019;

·                    drafting the TOR and technical specifications for the implementation of the IT modeling for refinement/updating and monitoring of the ECU;

·                    support of the MoECI in the process of the developer/provider of the IT model selection;

·                    contribute to the achievement of the Energy Strategy objectives, by including its respective objectives in the design and implementation of regional development strategies.

The expected period of the services delivery isfrom June 2019 to June 2020.

 

The Ministry of Energy and Coal Industry of Ukraine (“the Client”) now invites eligible consulting firms (“Consultants”) to indicate their interest in providing the Services (in Ukrainian or English). Interested Consultants should provide information demonstrating that they have the required qualifications and relevant experience to perform the Services (brochures, description of similar assignments, experience in similar conditions, availability of appropriate skills among staff, etc.).

 

The short listing criteria are as follows:

·                    At least 7 years of successful providing of service on the consultancy service market;

·                    Experience of at least 3 successfully completed contracts for consultancy services in the fuel and energy complex of Ukraine during the last 5 years;

·                    Expertise of drafting at least one programmatic strategic document for energy sector;

·                    Experience in implementing IT projects, in particular, at least 5 successfully completed contracts for the development of a software product;

·                    The consultant must have not less than 5 employees over the past three years who provide consultancy services;

·                    The consultant must have not less than 5 employees over the past three years who are directly involved in the provision of services in the field of development and implementation of software products.

 

Qualification requirements, which meet the specifics of the assignment and will be considered for ranking of consultant’s qualification:

·                    More than 7 years of successful providing of service on the consultancy service market;

·                    Experience of more than 3 successfully completed contracts for consultancy services in the fuel and energy complex of Ukraine during the last 5 years, the experience of implementing profound and comprehensive consulting assignments, which envisaged the processing of a large amount of data;

·                    Expertise of drafting more than one programmatic strategic document for energy sector;

·                    Experience in the preparation programmatic documents at the regional level;

·                    Experience in implementing more than 5 successfully completed contracts for the development of a software product, experience in the development of concepts, TORs, architecture, as well as technical specifications for creating a software product;

·                    Availability more than 5 employees over the past three years who provide consultancy services;

·                    Availability more than 5 employees over the past three years who are directly involved in the provision of services in the field of development and implementation of software products.

 

The attention of interested Consultants is drawn to paragraph 1.9 of the World Bank’s Guidelines: Selection and Employment of Consultants under IBRD Loans and IDA Credits & Grants by World Bank Borrowers, dated January 2011 as last amended on July 2014 (“Consultant Guidelines”), setting forth the World Bank’s policy on conflict of interest.

 

Consultants may associate with other firms to enhance their qualifications.

 

A Consultant will be selected in accordance with theConsultants Qualification Selection” (CQS) method set out in the Consultant Guidelines.

 

Interested Consultants may obtain further information at the address below during office hours: 8:30 to 17:30.

 

Expressions of interest must be delivered by mail, fax or e-mail to the address below by 4pm on May 27, 2019.

 

For EOIs submission:

Ministry of Energy and Coal Industry of Ukraine

Attn: Mr. V.Kushnirov, General Director for Strategic Planning and European Integration

30, Khreschatyk St.,

01601, Kyiv, Ukraine

Tel:    380 44 594 66 00

Fax:   380 44 206 37 10

E-mail: vitaliy.kushnirov@mev.gov.ua

Web site: http://www.mpe.kmu.gov.ua/

 

For clarifications:

Ministry of Energy and Coal Industry of Ukraine

Project Coordination Unit

Attn: Mr. Tolmachov, Head of the Coordination Unit

34, Khreschatyk St., office 607,

01001, Kyiv, Ukraine

Tel:    380 67 935 47 27

E-mail: tolmachov.dmitry@gmail.com  

 

версія для друку