МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА
ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Конкурс на посаду Міжнародного консультанта з розвитку "Розумних мереж"

21.04.2017 | 13:43

 

 

Тема: Конкурс  на посаду Міжнародного консультанта з розвитку «Розумних мереж»

Україна

 

Другий проект передачі електроенергії, Компонент 3 Удосконалення інституційної спроможності Міненерговугілля України з впровадження реформ

 

Номер проекту:   P146788

 

Консультаційні послуги з ПІДГОТОВКи ПРОЕКТІВ КОНЦЕПЦІЇ ВПРОВАДЖЕННЯ «РОЗУМНИХ МЕРЕЖ» В УКРАЇНІ ДО 2035 РОКУ ТА середньострокового ПЛАНУ ЗАХОДІВ З ВПРОВАДЖЕННЯ  «РОЗУМНИХ МЕРЕЖ» В УКРАЇНІ

 

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України запрошує претендентів на посаду Міжнародного консультанта з розвитку «Розумних мереж».

 

Консультант працюватиме у команді з Локальним консультантом з розвитку «Розумних мереж» за підтримки Спеціаліста з питань стратегії розвитку ПЕК Групи координації проекту і надаватиме послуги з підготовки програмних документів Концепції комплексного впровадження «розумних мереж» в Україні до 2035 року та середньострокового Плану заходів з впровадження розумних мереж в Україні.

 

Ключові очікувані результати роботи консультанта:

 

Консультант підготує  Проект Концепції комплексного впровадження «розумних мереж» в Україні до 2035 року.

Проект концепції має включати:

-    Опис проблеми та пояснення актуальності;

-    Визначення мети, принципів та завдання Концепції;

-    Опис завдання щодо впровадження  «розумних мереж» в Україні до 2035 року із визначенням заходів, строків реалізації, етапів та ключових учасників;

-    Опис очікуваних результатів.

Для визначення конкретизованої програми дій на середньострокову перспективу консультант підготує  План заходів з впровадження розумних мереж в Україні.

Проект плану заходів має включати:

-    Визначення конкретних заходів з впровадження розумних мереж, ці заходи, зокрема, але не обмежуючись цим, мають передбачати ліквідацію правових, організаційних та технічних бар’єрів на шляху впровадження розумних мереж, заходи з побудови необхідної для впровадження розумних мереж інфраструктури (як в частині безпосередньо розвитку інфраструктури розподілу та передавання електроенергії, так і в частині експлуатації мереж, стандартів та практики  застосування), реалізацію пілотних проектів, заходи з інформування, науково-дослідні роботи, консультації та навчання;

-    Терміни виконання;

-    Визначення відповідальних виконавців заходів з впровадження.

При підготовці проектів концепції та плану заходів консультант має:

-    Забезпечити відповідність проектів концепції та плану заходів положенням ключових програмних документів ЄС, які визначають підходи до розвитку «розумних мереж»;

-    Передбачити етапність впровадження «розумних мереж» в Україні;

Проект Концепції та проект Плану заходів мають бути оформлені у відповідності із чинними вимогами до оформлення таких документів. Консультант має підготувати проект рішення (або рішень) Кабінету Міністрів України про їх затвердження та пояснювальну записку (пояснювальні записки). Обсяги та рівень деталізації Проекту концепції, проекту Плану заходів проектів рішення (або рішень) Кабінету Міністрів України про їх затвердження та пояснювальної записки (пояснювальних записок) мають відповідати обсягу та рівню деталізації аналогічних документів, що були схвалені Кабінетом Міністрів України.

 

Передбачається, що термін виконання завдання складе шість місяців.

 

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України шукає прийнятних індивідуальних консультантів, які готові висловити свою зацікавленість у наданні послуг. Міжнародний консультант з розвитку «Розумних мереж» має відповідати наступним вимогам:

 

Вища освіта в галузі енергетики, IT, права або суміжних областях;

• Не менше 5 років досвіду роботи в енергетичному секторі;

Досвід проектів з розвитку «Розумних мереж» або принаймні проектів з передачі / розподілу електроенергії з впровадженням рішень інтелектуального управління;

Демонстрація розуміння процесів розвитку енергетичної системи на рівні країни або регіону;

Досвід в розробки програмних документів, досвід підготовки програмних документів з впровадження «Розумних мереж» вважатиметься перевагою;

Вільне володіння англійською мовою, розмовні навички українською або російською вважатимуться перевагою;

Володіння комп’ютером (MS Office та електронна пошта).

 

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України цим запрошує прийнятних кандидатів надати докладне резюме (англійською мовою) із описом кваліфікації та досвіду роботи до 14.06.2017 за електронними адресами: oleksandr.ponomarenko@mev.gov.ua та  vitaliy.kushnirov@mev.gov.ua.

 

Відбір Міжнародного консультанта з розвитку «Розумних мереж» здійснюватиметься відповідно до процедури відбору індивідуальних консультантів, встановленої у документі Світового банку "Посібник: відбір та наймання консультантів позичальниками за позиками МБРР та МАР та грантами Світового банку", який датований січнем 2011 р. (оновлений у липні 2014 року).

 

Для отримання додаткової інформації прохання звертатись до керівника Групи координації проекту Толмачова Д.В.: tolmachov.dmitry@gmail.com.

 

 

 

Subject: Tender for position of International Smart Grid Development Expert

 

Ukraine

The Second Power Transmission Project. Component 3 Improving of Institutional Capacity of MoECI for Reform Implementation

Project number: P146788

 

CONSULTING SERVICES FOR THE PREPARATION draft CONCEPT for Smart Grid INTRODUCTION IN UKRAINE till 2035 AND MIDTERM ACTION PLAN for Smart Grid INTRODUCTION IN UKRAINE

 

The Ministry of Energy and Coal Industry is inviting pretenders for a position of International Smart Grid Development Expert.

 

Consultant will work in a team with Local Smart Grid Development Expert with support of Project Coordination Unit Fuel and Energy Development Strategy Specialist and will provide consulting service for preparation two programmatic documents: Concept of integrated introduction of Smart Grids in Ukraine by 2035 and Midterm Action Plan for Smart Grids Introduction in Ukraine.

The Consultant’s List of Deliverables will cover the following issues:

 

Consultant will prepare a draft Concept of integrated introduction of Smart Grids in Ukraine by 2035.

The Concept draft shall include:

-  Problem description and explanation of urgency;

-  Definition of Concept goals, principles and objectives;

-  Description of the tasks for introduction of Smart Grids in Ukraine till 2035 with specifying measures, implementation deadlines, stages and key stakeholders;

-  Description of the expected results.

To determine a medium term customized action program the Consultant will draft Midterm Action Plan for Smart Grids Introduction in Ukraine.

The Action plan draft shall include identification of:

-  Specific measures for the introduction of Smart Grids, these measures shall include, but not limits to the elimination of legal, organizational and technical barriers for the introduction of Smart Grids, forming measures for the development of necessary infrastructure for Smart Grids (both as regarding to distribution and transmission infrastructure, well as regarding the operation of networks, standards and practice of application); pilot projects realizing; informational support; scientific research; consulting and training;

-        Terms of implementation;

-        Entities responsible for implementation.

When drafting the concept and action plan consultant has:

-        Ensure that drafts of the Concept and Action plan are correlated with the provisions of the EU key policy documents that define approaches to the Smart Grids development,

-        Provide the phasing for the introduction of Smart Grids in Ukraine.

The Concept and Action Plan drafts shall be designed in accordance with the requirements applicable to the design of such documents. The Consultant will prepare a draft decision (or decisions) of the Cabinet of Ministers of Ukraine on its approval and respective explanatory notes (explanatory notes). Volume and level of detailing of the Concept and Action Plan drafts, draft decision (or decisions) of the Cabinet of Ministers of Ukraine on its approval and explanatory notes (explanatory notes) shall comply with the scope and level of detail similar documents that have been approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine.

 

The Services estimated to be performed during six months.

 

The Ministry of Energy and Coal Industry of Ukraine is looking for eligible individual consultants to indicate their interest in providing the services. The International Smart Grid Development Expert shall meet the following requirements:

·         Higher education in Power Engineering, IT, Law or related areas;

·         At least 5 years experience in Power Sector;

·         Experience of Smart Grid projects or at least projects in Power Transmission, Distribution with introduction the intellectual control decisions;

·         Demonstration of understanding the Energy System development processes at the level of country or region;

·         Experience in developing the programmatic documents, experience of preparation the programmatic documents for Smart Grids introduction would be an asset;

·         Fluent English, conversational skills in Ukrainian or Russian would be an asset;

·         Computer literacy in MS Office software and e-mail.

 

The Ministry is asking appropriate candidates to submit CVs (in English) with description of working experience till June 14, 2017 by e-mails: oleksandr.ponomarenko@mev.gov.ua and vitaliy.kushnirov@mev.gov.ua.

 

The evaluation of the International Smart Grid Development Expert will be done according to Individual Consultants Selection method indicated in World Bank’s Guidelines: Selection and Employment of Consultants under IBRD Loans and IDA Credits and Grants by World Bank Borrowers dated January 2011 (revised July 2014).

 

For clarifications please contact D.Tolmachov, the Head of the Project Coordination Unit:  tolmachov.dmitry@gmail.com.

 

 

 

 

 

версія для друку