МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА
ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Перелік екзаменаційних питань на знання Конституції України, Законів України "Про державну службу України", "Про засади та запобігання і протидії корупції" на конкурс по заміщенню вакантних посад

24.11.2014 | 17:12

 

Перелік екзаменаційних питань на знання Конституції України, Законів України «Про державну службу України»,
«Про засади та запобігання і протидії корупції» на конкурс по заміщенню вакантних посад

 

1.            Повноваження Кабінету Міністрів України

 

2.            Присяга державних службовців

 

3.            Відповідальність за порушення спеціальних обмежень, встановлених для осіб, уповноважених на виконання функцій держави

 

4.            Основні розділи Конституції України

 

5.            Класифікація посад та ранги державних службовців

 

6.            Відповідальність за порушення вимог фінансового контролю

 

7.            Система судів в Україні

 

8.            Просування по службі державного службовця

 

9.            Відповідальність керівників за невжиття заходів по боротьбі з корупцією

 

10.        Статус та повноваження Конституційного Суду України

 

11.        Прийняття на посаду державного службовця; випробування при прийнятті на державну службу; стажування державних службовців

 

12.        Відповідальність за умисне невиконання своїх обов’язків по боротьбі з корупцією

 

13.        Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції України

 

14.        Основні обов’язки державних службовців

 

15.        Підстави і порядок адміністративного провадження у справах про корупційні діяння або інші правопорушення, пов’язані з корупцією

 

16.        Державний бюджет України

 

17.        Особливості дисциплінарної відповідальності державних службовців

 

18.        Відшкодування збитків, заподіяних державі, підприємству, установі, організації

19.        Конституційне право на працю

 

20.        Обмеження, пов’язані з прийняттям на державну службу та її проходження

 

21.        Скасування неправомірних нормативно-правових актів та рішень, прийнятих внаслідок корупційних діянь

 

22.        Конституційне право на соціальний захист

 

23.        Оплата праці державного службовця

 

24.        Контроль за виконанням законів у сфері боротьби з корупцією

 

25.        Форма правління в Україні

 

26.        Етика поведінки державного службовця

 

27.        Поняття корупції та корупційних діянь

 

28.        Найважливіші функції держави

 

29.        Відповідальність за порушення законодавства про державну службу

 

30.        Суб’єкти корупційних діянь та інших правопорушень, пов’язаних з корупцією

 

31.        Державні символи України

 

32.        Пенсійне забезпечення державних службовців

 

33.        Межі дії Закону України «Про боротьбу з корупцією»

 

34.        Обов’язки громадянина України

 

35.        Щорічні та додаткові відпустки державних службовців; соціально-побутове забезпечення державних службовців

 

36.        Органи, які ведуть боротьбу з корупцією

 

37.        Повноваження Верховної Ради України

 

38.        Підстави для відставки державного службовця

 

39.        Спеціальні обмеження щодо державних службовців та інших осіб, уповноважених на виконання функцій держави, спрямовані на попередження корупції

 

40.        Порядок обрання Президента України

 

41.        Підстави припинення державної служби

 

42.        Декларування доходів осіб, уповноважених на виконання функцій держави

 

43.        Склад Кабінету Міністрів України

 

44.        Кадровий резерв державної служби

 

45.        Відповідальність за вчинення корупційних діянь

 

 

Галузеві питання Департаменту внутрішнього аудиту підприємств ПЕК

 

1.Внутрішній контроль (поняття)

 

2.            Хто забезпечує функціонування системи внутрішнього контролю органі/установі ?

 

3.            Що відноситься до основних завдань внутрішнього аудитора ?

 

4.            Який учасник бюджетного процесу відповідальний за своєчасне формування бюджетного запиту ?

 

5.            Який орган затверджує паспорт бюджетної програми?

 

6.            При якій умові забороняється обрання і проведення процедур закупівель?

 

7.            За яких випадків можуть змінюватися істотні умови договорів?

 

8.            Кому звітує керівник внутрішнього аудиту про діяльність?

 

9.            Основні принципи Кодексу етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту

 

10.        Який орган державної влади дає оцінку функціонуванню систем внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту ?

 

11.        Ким складається та затверджується Програма забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту?

 

12.        Продовження строку проведення зовнішньої оцінки якості внутрішнього аудиту

 

13.        На кого покладається відповідальність за виконання Програми якості ?

 

14.        Які вітчизняні нормативно-правові акти визначають форми за якими проводяться внутрішні аудити ?

 

15.        Які основні етапи проведення внутрішнього аудиту визначає нормативно-правова база України ?

 

16.        Хто має забезпечити організацію здійснення моніторингу впровадження рекомендацій аудиту ?

 

 

Галузеві питання Департаменту з питань функціонування та реформування електроенергетичного сектору

 

1.            Дайте визначення терміну «об'єднана енергетична система України».

 

2.            Дайте визначення терміну «оптовий ринок електричної енергії України».

 

3.            Дайте визначення терміну «споживачі енергії».

 

4.            Дайте визначення терміну «екологічна броня електропостачання споживача».

 

5.            Дайте визначення терміну «електропередавальна організація»

 

6.            Дайте визначення терміну «місце приєднання (точка приєднання) електроустановки»

 

7.            За якими ступенями потужності диференціюється стандартне приєднання - приєднання електроустановки (крім електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії) замовника до діючих мереж електропередавальної організації?

 

8.            Дайте визначення терміну «магістральна електрична мережа».

 

9.            Дайте визначення терміну «міждержавна електрична мережа».

 

10.        Дайте визначення терміну «передача електричної енергії».

 

11.        Яка організація, відповідно до законодавства України, має право за письмовим зверненням заявника надавати висновок щодо технічної обґрунтованості вимог технічних умов на приєднання?

 

12.        Чиїм основним завданням є участь у формуванні та забезпеченні реалізації єдиної державної політики щодо розвитку та функціонування оптового ринку електроенергії України?

 

13.        Хто здійснює контроль за додержанням ліцензіатами умов та правил здійснення ліцензованої діяльності і застосовує до них відповідні санкції за їх порушення?

 

14.        Для яких потреб енергопостачальникам, до складу яких входять теплоелектроцентралі, видаються ліцензії на види діяльності в електроенергетиці з урахуванням спеціальних умов?

 

15.        У якого органу виконавчої влади підлягають погодженню інвестиційні програми ліцензіатів із передачі та постачання електричної енергії?

 

16.        Яке управління  передбачає планування та контроль за додержанням режиму роботи об'єднаної енергетичної системи України?

 

 

Галузеві питання Департаменту з питань ядерної енергетики та атомно-промислового комплексу

 

1.            Основні завдання ядерного законодавства

 

2.            Основні принципи радіаційного захисту

 

3.            Основні принципи державної політики у сфері використання ядерної енергії та радіаційного захисту

 

4.            У чому полягає і що передбачає Державне регулювання безпеки використання ядерної енергії

 

5.            Функції Експлуатуючої організації (оператора)

 

6.            Сфера дії Закону України «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання»

 

7.            Основні показники оцінки стану захисту людини від впливу іонізуючого випромінювання відповідно до Закону України «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання»

 

8.            Основні принципи державної політики в сфері поводження з радіоактивними відходами

 

9.            Сфера дії Закону України «Про видобування і переробку уранових руд»

 

10.        Основні завдання Закону України «Про видобування і переробу уранових руд»

 

11.        Основні принципи дозвільної діяльності у сфері використання ядерної енергії відповідно до Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії»

 

12.        Систему яких регламентів встановлює НРБУ-97 для забезпечення прийнятих рівнів опромінення як для окремої людини, так і для суспільства взагалі

 

13.        Визначення поняття «Іонізуюче випромінювання» відповідно до Основних санітарних правил забезпечення радіаційної безпеки України (ОСПУ – 2005)

 

14.        Пояснити поняття «Джерело іонізуючого випромінювання» відповідно до Основних санітарних правил забезпечення радіаційної безпеки України (ОСПУ – 2005)

 

15.        У чому полягає і що передбачає Державне регулювання безпеки використання ядерної енергії

 

16.        Сфера дії Закону України «Про видобування і переробку уранових руд»

 

 

версія для друку