МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА
ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Оголошення щодо залучення консультанта з навчальної програми з підвищення навичок володіння англійською мовою для персоналу Міненерговугілля

22.04.2019 | 17:57

 

 

Запит на подання висловлень про зацікавленість

(консультаційні послуги – ВІДБІР КОМПАНІЙ)

 

Другий проект з передачі електроенергії

КОМПОНЕНТ 3 “ПІДВИЩЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МІНЕНЕРГОВУГІЛЛЯ ДЛЯ ВПРОВАДЖЕННЯ РЕФОРМ”

 

Навчальна програма з підвищення навичок володіння англійською мовою для персоналу Міненерговугілля

 

Позика № 8462 UA

Номер проекту № P146788

Висловлення про зацікавленість

 

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України в рамках реалізації спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (далі – „МБРР”) Другого Проекту з передачі електроенергії має намір залучити консультаційні послуги.

 

Послуги з підтримки Міністерства енергетики та вугільної промисловості (Міненерговугілля) виконуватимуться в межах Технічного завдання на реалізацію навчальної програми з підвищення навичок володіння англійською мовою для персоналу Міненерговугілля. Завдання включає підготовку та проведення навчальної програми «Ділова англійська для співробітників Міністерства енергетики та вугільної промисловості», яка включатиме і) групове навчання, яке складатиметься з 2 піврічних курсів (2 заняття на тиждень) для 40 учасників розділених на 4 групи та іі) індивідуальне навчання для 10 співробітників Міненерговугілля в рамках піврічного курсу (2 заняття на тиждень) за індивідуальним графіком. Крім того, Завдання включає перевірку засвоєного в рамках навчальної програми матеріалу, а також організацію і підтримання протягом 1 року функціонування Розмовного клубу в Міненерговугілля.

 

Очікуваний термін надання послуг –  з червня 2019 р. до червня 2020 року.

 

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України цим запрошує прийнятні компанії висловити свою зацікавленість у наданні відповідних послуг. Зацікавлені компанії мають надати інформацію, що підтверджує необхідну кваліфікацію для виконання завдання (брошури, опис досвіду подібних робіт, досвід роботи у подібних умовах, наявність необхідного досвіду у персоналу тощо).

 

Критерії включення компанії до короткого списку:

·                    Не менше 5 років діяльності у сфері навчання англійської;

·                    Успішне проведення навчання англійської для не менше ніж 500 випускників протягом 5 останніх років;

·                    Досвід реалізації навчальних програм з ділової англійської;

·                    Досвід розробки/адаптації навчальних програм та проведення навчання для корпоративних клієнтів, не менше 3 успішно завершених договорів впродовж останніх 5 років;

·                    Наявність у претендента не менше 10 викладачів англійської, які працюють в компанії протягом останнього року на постійній основі, та які мають актуальні всесвітньо визнані сертифікати, що підтверджують професійне знання англійської мови та/або кваліфікаційні документи (диплом про вищу освіту, науковий ступінь), пов’язані з професійним використанням зазначеної мови.

 

Критерії, за якими оцінюватиметься кваліфікація консультаційної компанії під час формування рейтингу консультантів:

·                    Більше 5 років діяльності у сфері навчання англійської;

·                    Успішне проведення навчання англійської для більше ніж 500 випускників протягом 5 останніх років;

·                    Досвід підготовки/адаптації та реалізації навчальних програм з ділової англійської;

·                    Досвід розробки/адаптації навчальних програм та проведення навчання для корпоративних клієнтів, більше 3 успішно завершених договорів впродовж останніх 5 років, досвід масштабних навчальних програм для корпоративних клієнтів вважатиметься перевагою;

·                    Наявність у претендента більше ніж 10 викладачів англійської, які працюють в компанії протягом останнього року на постійній основі, та які мають актуальні всесвітньо визнані сертифікати, що підтверджують професійне знання англійської мови та/або кваліфікаційні документи (диплом про вищу освіту, науковий ступінь), пов’язані з професійним використанням зазначеної мови.

·                    Наявність у претендента досвіду навчання англійської в сфері енергетики;

·                    Наявність викладачів – носіїв англійської мови.

 

Очікується, що ця команда буде складатися з керівника навчальної програми та висококваліфікованих викладачів.

 

Консультант може вступати у об’єднання для посилення своєї кваліфікації.

 

Консультанта буде відібрано за методом закупівлі «Відбір консультанта за кваліфікацією» (CQS) в рамках процедури визначеної документом Світового банку "Посібник: відбір та наймання консультантів позичальниками за позиками МБРР та МАР та грантами Світового банку", який датований січнем 2011 р. (оновлений у липні 2014 року).

 

Зацікавлені консультаційні компанії можуть отримати додаткову інформацію за наведеними нижче адресами протягом робочих днів з 8:30 до 17:00.

 

Висловлення про зацікавленість мають бути надані до 17-00 17.05.2019 за адресами:

 

Для подання висловлень про зацікавленість:

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

Пану В.Кушнірову, генеральному директору Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції

Україна, 01601, Київ, 

вул. Крещатик, 30,

01601, Kyiv, Ukraine

Tel:    380 44 594 66 00

Fax:   380 44 206 37 10

E-mail: vitaliy.kushnirov@mev.gov.ua

 

Для отримання роз’яснень:

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

Пану Д.Толмачову, керівнику Групи координації проекту

Україна, 01001, Київ, 

вул. Крещатик, 34, оф. 607

Tel:    380 67 935 47 27

E-mail: tolmachov.dmitry@gmail.com  


 

 

 

 

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST

(CONSULTANT SERVICES - FIRMS SELECTION)

 

UKRAINE

SECOND POWER TRANSMISSION PROJECT

COMPONENT 3 Improving of Institutional Capacity of MoECI for Reform Implementation

 

training program for improving the English language skills for the MoECI personnel

 

Loan No. 4795 UA.

Project ID No. P 083702

Expressions of interest

 

The Ministry of Energy and Coal Industry of Ukraine (MoECI) within the Second Power Transmission Project (hereafter the Project) supported by the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) intends to attract consulting services.

 

Service for the MoECI institutional support will be implemented under the Terms of Reference for a training program for improving the English language skills for the MoECI staff. The assignment includes preparation and conducting a training program "Business English for employees of the Ministry of Energy and Coal Industry", which will include i) group training consisting of 2 semester courses (2 classes per week) for 40 people divided into 4 groups and ii) individual training for 10 employees of the Ministry of Energy and Coal Industry within a semi-annual course (2 classes per week) on an individual schedule. In addition, the assignment includes verification of the language skills obtained within the training program, as well as the organization and maintenance for 1 year of the MoECI Speaking Club.

 

The expected period of the services delivery is from June 2019 to June 2020.

 

The Ministry of Fuel and Energy of Ukraine now invites eligible consultants to indicate their interest in providing the services. Interested consultants must provide information indicating that they are qualified to perform the services (brochures, description of similar assignments, experience in similar conditions, availability of appropriate skills among staff, etc.).

 

The shortlisting criteria are the following:

·                    At least 5 years of English language training;

·                    Successful English education for at least 500 graduates during the last 5 years;

·                    Experience in the implementation of study programs in business English;

·                    Experience in the development / adaptation of training programs and conducting of such trainings for corporate clients, at least 3 successfully completed contracts over the past 5 years;

·                    At least 10 trainers of English who have been working in the company for the last year on a permanent basis and who have current worldwide recognized certificates confirming their professional knowledge of English and / or qualification documents (diploma of higher education, degree) related to professional use of English.

 

The criteria for evaluation the qualification of consulting firms for the ranking of pretenders are:

·                    More than 5 years of English language training;

·                    Successful English education for more than 500 graduates during the last 5 years;

·                    Experience in the development / adaptation of study programs in business English;

·                    Experience in the development / adaptation of training programs and conducting of such trainings for corporate clients, more than 3 successfully completed contracts over the past 5 years, the experience of large-scale trainings for corporate clients would be an asset;

·                    More than 10 trainers of English who have been working in the company for the last year on a permanent basis and who have current worldwide recognized certificates confirming their professional knowledge of English and / or qualification documents (diploma of higher education, degree) related to professional use of English;

·                    Experience in teaching English in the field of energy;

·                    The presence of trainers - native English speakers.

 

It is expected that the project team will consist of the Team Leader and highly qualified teachers.

 

Consultants may associate to enhance their qualifications.

 

A consultant will be selected in accordance with the “Consultants Qualification Selection” (CQS) method within the procedures set out in the World Bank’s Guidelines: Selection and Employment of Consultants under IBRD Loans and IDA Credits and Grants by World Bank Borrowers dated January 2011 (revised July 2014).

 

Interested consultants may obtain further information at the address below during office hours: 8:30 to 17:00.

 

Expressions of interest must be delivered to the address below by 5pm on May 17, 2019.

 

For EOIs submission:

Ministry of Energy and Coal Industry of Ukraine

Attn: Mr. V.Kushnirov, General Director for Strategic Planning and European Integration

30, Khreschatyk St.,

01601, Kyiv, Ukraine

Tel:    380 44 594 66 00

Fax:   380 44 206 37 10

E-mail: vitaliy.kushnirov@mev. gov.ua

 

For clarifications:

Ministry of Energy and Coal Industry of Ukraine

Project Coordination Unit

Attn: Mr. Tolmachov, Head of the Coordination Unit

34, Khreschatyk St., office 607,

01001, Kyiv, Ukraine

Tel:    380 67 935 47 27

E-mail: tolmachov.dmitry@gmail.com  

 

 

 

версія для друку