Головна сторінка
31 липня 2014
Прес-центр
Громадська приймальня
Розсилки
Розширений пошук

Головна » Регуляторна діяльність » Проекти регуляторних актів та аналізи регуляторного впливу до нихверсія для друку
6 серпня 2012
Проект наказу Міненерговугілля

Проект Наказу

 

 

 

 

 

Про внесення змін та доповнень

до Правил технічної експлуатації

електроустановок споживачів

 

 

 

 Відповідно до вимог Закону України «Про електроенергетику», Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року №382, з метою приведення до вимог законодавства, а також дотримання єдиних положень і вимог щодо організації експлуатації електроустановок споживачів електроенергії, виконання яких забезпечуватиме надійну, безпечну та ефективну роботу цих електроустановок

 

Н А К А З У Ю:

 

1. Затвердити Зміни та доповнення до Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Мінпаливенерго України від 25 липня 2006 року №258, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2006 року за № 1143/13017 (у редакції наказу Міненерговугілля України від 12 лютого 2012 року №91, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 березня 2012 року за  №350/20663), що додаються.

2. Директору Департаменту електроенергетики (Меженний С.Я.) в установленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Чеха С.М.

 

Міністр                                                                                                       Ю. Бойко

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства енергетики

та вугільної промисловості України

_________ № _____

 

 

 

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ

ДО ПРАВИЛ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК СПОЖИВАЧІВ

 

 

1. У тексті Правил та додатках 1-5 до них  слово «навантага» у всіх відмінках та пов’язані із ним словосполучення замінити словом «навантаження»  та словосполученнями у відповідних відмінках.

 

2. У розділі 1 «Сфера застосування»:

 

1)        в пункті 1.6 слова «відповідно до вимог законодавства центральний орган виконавчої влади з державного енергетичного нагляду» замінити словами «в межах наданих законодавством повноважень Державна інспекція з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії (далі – Держенергонагляд)»;

 

2)        далі у тексті Правил слова «центральний орган виконавчої влади з державного енергетичного нагляду» замінити словом «Держенергонагляд» у відповідних відмінках.

 

3. У розділі ІІ «Нормативні посилання»:

 

1) доповнити абзацами дванадцятим та тринадцятим наступного змісту:

«Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року №461;

Правил введення в роботу технічно переоснащених або замінених складових частин об’єктів діючих електричних мереж напругою від 0,38 до 110 (150) кВ”, затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 8 листопада 2011 року № 691, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29 листопада 2011 року за № 1370/20108;»

у зв’язку із цим абзаци дванадцятий - сімнадцятий вважати абзацами чотирнадцятим - дев’ятнадцятим відповідно;

 

2) доповнити абзацом двадцятим наступного змісту:

«ДБН В.2.5-23:2010. Державні будівельні норми України. Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування об`єктів цивільного призначення, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 15 лютого 2010 року № 64;»;

у зв’язку із цим абзаци двадцятий - тридцятий вважати абзацами двадцять першим - тридцять першим відповідно;

 

3) доповнити абзацом тридцять другим наступного змісту:

«ГОСТ 12.1.005-88 Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны;»;

у зв’язку із цим абзаци тридцять другий - сорок восьмий вважати абзацами тридцять третім - сорок дев’ятим відповідно;

 

4)  абзац сорок дев’ятий вилучити;

у зв’язку із цим  абзаци п’ятдесятий - шістдесятий четвертий  вважати абзацами сорок дев’ятим  - шістдесят третім відповідно.

 

3. У розділі ІІІ «Терміни, визначення понять, скорочення»:

 

1) У абзаці двадцять другому пункту 3.1 слова «безпечної роботи і» замінити словами «експлуатації електроустановок споживачів та», а після слів «навичок безпечного виконання робіт» доповнити словами «з експлуатації електроустановок споживачів»;

 

2) абзац одинадцятий пункту 3.2 викласти в наступній редакції:

«Д –– система охолодження трансформатора з примусовою циркуляцією повітря і природною циркуляцією масла;»;

 

3) абзац чотирнадцятий пункту 3.2 викласти в наступній редакції:

«ДЦ –– система охолодження трансформатора з примусовою циркуляцією повітря і масла з неспрямованим потоком масла;»;

 

4) абзац двадцять дев’ятий пункту 3.2 викласти в наступній редакції

«НДЦ –– система охолодження трансформатора з примусовою циркуляцією повітря і масла із спрямованим потоком масла;»;

 

5) абзац тридцять перший пункту 3.2 викласти в наступній редакції:

«НЦ –– система охолодження трансформатора з примусовою циркуляцією води і масла із спрямованим потоком масла;».

 

 

4. У розділі ІV «Організація експлуатації електроустановок»:

 

1) пункт 1.2 глави 1 доповнити абзацом шостим наступного змісту:

«впровадження енергозберігаючих технологій, теплоутилізаційних установок, використання вторинних паливно-енергетичних ресурсів тощо;»;

у зв’язку із цим абзац шостий пункту 1.2 глави 1 вважати абзацом сьомим.

 

2) пункт 1.6 глави 1 доповнити новим абзацом наступного змісту:

«Організація вищого рівня споживача може призначати особу, відповідальну за електрогосподарство, для своїх структурних підрозділів.»;

 

3) абзац перший пункту 1.8  глави 1 після слів «споживачі, які мають» доповнити словами «один несекціонований»;

 

4) у абзаці першому пункту 1.11 глави 1 слово «Забороняється» замінити на словосполучення «Не допускається»;

 

5) підпункт д)  пункту 1.12 глави 1 викласти у наступній редакції:

«д) організацію проведення опосвідчення та діагностування  технічного стану електроустановок;»;

 

6) абзац шостий пункту 2.13 глави 2 доповнити словами «за обов’язкової участі представника профспілки або уповноваженого працівника з питань охорони праці.»;

 

7) у абзаці другому пункту 2.20 глави 2 слова «(головного енергетика, його заступника)» замінити словами «, особи, яка буде її заміщати у разі відсутності»;

 

8) у абзаці другому пункту 2.21 глави 2 слова «, як правило, бере участь керівник споживача» замінити словами «бере участь керівник споживача (або його заступник з технічних питань)»;

 

9)  пункт 3.1 глави 3 доповнити другим абзацом наступного змісту:

«генеральний план ділянки, на якому нанесені будівлі, споруди, підземні електротехнічні комунікації та інші інженерні мережі і споруди;»;

у зв’язку із цим абзаци другий-дев’ятий вважати абзацами третім-десятим відповідно;

 

10) в абзаці першому пункту 4.1 глави 4 слова «, зокрема СОУ-Н ЕЕ 20.402:2007» замінити словами «, зокрема Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів та Правил введення в роботу технічно переоснащених або замінених складових частин об’єктів діючих електричних мереж напругою від 0,38 до 110 (150) кВ»;

 

11) абзаци другий та третій пункту 4.1 глави 4 вилучити;

 

12) абзац другий пункту 4.3 глави 4 після слів «живлення за тимчасовими схемами» доповнити словами «(в тому числі для будівельних майданчиків)»;

 

13) пункт 4.4 глави 4 викласти в наступній редакції:

 «До прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів повинні бути виконані всі роботи, передбачені проектною документацією згідно із державними будівельними нормами, стандартами і правилами, а також змонтоване і випробуване обладнання.

На об'єкті виробничого призначення, на якому встановлено технологічне обладнання, повинні бути проведені пусконалагоджувальні роботи згідно з технологічним регламентом, передбаченим проектом будівництва, створено безпечні умови для роботи виробничих працівників та перебування людей відповідно до вимог НД, і здійснене його комплексне випробування.»;
 

14) абзац  четвертий пункту 4.7 глави 4 викласти в наступній редакції:

«Лінійні об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури (лінії електропередач напругою 0,38 кВ -150 кВ, трансформаторні пункти напругою 6 кВ - 20 кВ, трансформаторні підстанції напругою 35 кВ - 150 кВ), крім вимірювань та випробувань електротехнічних характеристик окремих їх елементів, повинні бути випробувані увімкненням їх під робочу лінійну напругу. Такі випробування вважаються успішними за умови нормальної і безперервної роботи основного і допоміжного обладнання трансформаторних пунктів напругою 6 кВ - 20 кВ, трансформаторних підстанцій напругою 35 кВ - 150 кВ протягом 72 годин, а ліній електропередавання напругою 0,4 кВ-150 кВ – протягом 24 годин.»

 

15) абзац четвертий пункту 4.12 глави 4 замінити абзацами четвертим – п’ятнадцятим  наступного змісту:

«Під час технічного огляду, безпосередньо на об’єкті, замовник надає наступну документацію:

проект електроустановки з відмітками підрядника на відповідних кресленнях про фактичне виконання електроустановки, її окремих елементів;

акт приймання замовником електроустановки від будівельно-монтажної організації;

паспорти на основне обладнання електроустановки;

протоколи за результатами випробувань та вимірювань електротехнічних характеристик окремих елементів електроустановок у відповідності з вимогами ПУЕ;

копію розпорядчого документа замовника (у випадках, передбачених цими Правилами) про призначення особи, відповідальної за електрогосподарство, та її заступника або письмову інформацію замовника щодо спеціалізованої організації (фізичної особи), з якою укладено договір про обслуговування електроустановок.

Крім зазначених документів, замовник надає (у випадках, передбачених цими Правилами) письмову інформацію за підписом власника електроустановки (роботодавця) щодо:

укомплектованості підготовленим до самостійної роботи електротехнічними та електротехнологічними працівниками;

розроблених та введених в дію у замовника відповідних експлуатаційно-технічних документів;

укомплектованості запасними частинами, матеріалами, випробуваними захисними засобами й інструментом;

Для електроустановок напругою понад 1 кВ, які належать населенню, у разі коли власник електроустановки має V групу з електробезпеки, – копію посвідчення про перевірку знань.

При технічному огляді відгалужень від ПЛ - 0,38 кВ електропередавальних організацій до об’єктів будівництва, які належать населенню, а також фізичним особам-суб’єктам підприємницької діяльності, слід керуватись вимогами пункту 2.9 Правил введення в роботу технічно переоснащених або замінених складових частин об’єктів діючих електричних мереж напругою від 0,38 до 110 (150) кВ.»;

у зв’язку із цим абзаци п’ятий та шостий пункту 4.12 глави 4 вважати шістнадцятим - сімнадцятим відповідно;

 

16) в абзаці другому пункту 4.13 глави 4 слова «Місце розташування та засіб» вилучити;

 

17) абзац перший пункту 4.14 глави 4 викласти в наступній редакції:

«Підключення електроустановки закінченого будівництвом об’єкта, який приймається в експлуатацію, до електричної мережі проводиться власником мереж після технічного огляду електроустановки відповідно до пункту 4.12 цієї глави і оформлення власником електроустановки декларації або одержання сертифіката та на підставі договору про постачання електричної енергії (договору про спільне використання технологічних електричних мереж, про технічне забезпечення електропостачання споживача).»;

 

18) абзац перший пункту 5.1 глави 5 слова «технічного опосвідчення (діагностування)» замінити словами «технічного опосвідчення та діагностування»;

 

19) у абзаці третьому пункту 5.3 глави 5 слова «згідно з інструкціями виробника» замінити  словом «обладнання»;

 

20) абзаци перший та тринадцятий пункту 5.4 глави 5 після слів «технічного опосвідчення» доповнити словами «та діагностування»; 

 

21) пункт 5.4 глави 5 доповнити новими абзацами десятим та одинадцятим наступного змісту:

«оцінка відповідності чи невідповідності технічного стану електроустановки вимогам НД та інструкціям підприємства-виробника, виявлення ушкоджень чи дефектів, визначення і усунення причин, що викликали дефект;

оцінка допустимості та доцільності подальшої експлуатації електроустановки з урахуванням прогнозування її технічного стану при виявленні дефекту.»;

у зв’язку із цим абзаци десятий-тринадцятий пункту 5.4 глави 5 вважати дванадцятим - п’ятнадцятим  відповідно;

 

22) у абзаці п’ятнадцять пункту 5.4 глави 5 слова «контролю та технічного опосвідчення»  замінити словами «контролю, технічного опосвідчення та діагностування»;

 

5. У розділі V «Керування електрогосподарством»:

 

1) у другому абзаці пункту 2.18 глави 2 слова «за поданням територіального підрозділу Держенергонагляду» вилучити;

 

6. У розділі VІ «Безпечна експлуатація. Виробнича санітарія. Пожежна і екологічна безпека»:

 

1) абзаци третій та четвертий пункту 6.7 викласти в наступній редакції:

 

«нещасні випадки на виробництві – згідно з порядком розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженим керівником відповідного підприємства, розробленим відповідно до вимог Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року №1232;

нещасні випадки невиробничого характеру – згідно з порядком розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру, затвердженим керівником відповідного підприємства, розробленим відповідно до вимог Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 березня 2001 року №270.».

 

 

7. У розділі VІІ «Електрообладнання та електроустановки загального призначення»:

 

1) в абзаці першому пункту 2.4 глави 2 слова «не менше 500 метрів» замінити словами «не більше 500 метрів»;

 

2) пункт 2.7 глави 2 доповнити новим абзацом наступного змісту:

«Умови експлуатації кабелів з ізоляцією із зшитого поліетилену, а також допустимі значення струмів перевантаження визначаються у відповідності до інструкцій підприємства-виробника.»;

 

3) у першому абзаці пункту 2.17 глави 2 слова «броню кабелів, прокладену» замінити словами «броню кабелів, прокладених»;

 

4) у пункті 2.22 глави 2 слова «періодично оповіщати» замінити словами «не рідше одного разу на рік оповіщати»;

 

5) в пункті 3.1 глави 3 слова «від 0,38 до» замінити словами «від 0,38 кВ до»;

 

6) в абзаці другому пункту 3.6 глави 3 слова «елегазові вимикачі відповідно до вимог проекту, повинні» замінити словами «елегазові вимикачі, відповідно до вимог проекту повинні»;

 

7) абзаци третій, четвертий та  п’ятий  пункту 3.6 глави 3 викласти у наступній редакції:

«Приміщення з комірками КРУЕ, які мають герметичні елегазові системи (без дозаправки на весь час експлуатації), відповідно до вимог проекту, повинні бути обладнані припливно-витяжною вентиляцією, влаштованою згідно з вимогами пункту 2.15 ДБН В.2.5.23-2010. Приміщення з комірками КРУЕ, які мають елегазові системи з дозаправкою елегазу під час експлуатації, а також приміщення для їх ревізії, відповідно до вимог проекту, повинні бути обладнані припливно-витяжною вентиляцією, влаштованою згідно з вимогами пунктів 12.4.7-12.4.9  ГКД 34.20.507-2003.

Рівень спрацювання приладу контролю і сигналізації наявності елегазу в приміщенні повинен бути не вище значень гранично допустимої концентрації елегазу в повітрі робочої зони 5000 мг/м3, згідно з додатком 2 ГОСТ 12.1.005-88.

Періодичність перевірки системи контролю і сигналізації наявності елегазу в приміщенні та роботи системи вентиляції встановлюється графіком, затвердженим особою, відповідальною за електрогосподарство споживача.»;

 

8) абзац третій пункту 3.15 глави 3 доповнити словами «або згідно з графіком, затвердженим особою, відповідальною за електрогосподарство.»;

 

9) у абзаці другому пункту 3.16 глави 3 слова «Строки очищення» замінити словами «Строки проведення технічного обслуговування РУ та очищення її обладнання», а слова «очищення електрообладнання повинні» замінити словами «, очищення електрообладнання та проведення його технічного обслуговування повинні»;

 

10) у абзаці чотирнадцятому пункту 3.35 глави 3 слова «проведеного технічного опосвідчення стану» замінити словами «проведених технічного опосвідчення та діагностування стану»;

 

11)  пункт 4.5 глави 4 викласти в наступній редакції:

«Трансформатори (реактори), обладнані пристроями газового захисту, повинні бути встановлені відповідно до вимог пункту 4.2.109 ПУЕ, щоб кришка (знімальна частина бака) мала підйом у напрямку до газового реле не менше ніж 1%, а маслопровід до розширника – не менше ніж 2 %. Діафрагма вихлопної труби повинна бути направлена в бік, протилежний від обладнання ВРУ.

У разі просідання фундаменту трансформатора і порушення вимог пункту 4.2.109 ПУЕ щодо кута нахилу знімальної частини баку необхідно вжити заходів для його відновлення.»;

 

12) у пункті 4.13 глави 4 слова «у разі досягнення:» замінити словами «у разі досягнення», а після слів «або номінального значення навантаги» пункт  доповнити словами «незалежно від температури масла»;

 

13) у абзаці сьомому пункту 4.30 слова «фазування трансформаторів» замінити словами «фазування обмоток трансформаторів»

 

14) в пункті 5.13 глави 5 замінити слова «працівники цеху (дільниці)» словами «електротехнологічні працівники цеху (дільниці)»;

 

15) пункт 5.18 глави 5 після слів «капітальних і поточних ремонтів електродвигунів» доповнити словами «та технічного обслуговування»;

 

16) пункт 6.2 глави 6 доповнити новим абзацом наступного змісту:

«В електроустановках споживача напругою до 1 кВ, що захищаються автоматичними вимикачами з тепловим розчіплювачем чи запобіжниками, обслуговування пристроїв захисту виконують електротехнічні працівники, які  обслуговують ці електроустановки та пройшли спеціальне навчання.»;

 

17) у пункті 6.8 глави 6 слова «селективність, і вони» замінити словами «селективність. Вони»;

 

18) в абзаці другому пункту 6.19 глави 6 слова «і на них повинно бути маркування» вилучити;

 

19) в таблиці 4 глави 6 слова «Розчіплювачі автоматів до 100 В» замінити словами «Розчіплювачі автоматів до 1 кВ»;

 

20) в абзаці другому пункту 7.1 глави 7 слова «Усі відкриті провідні частини в електроустановках на напругу понад 1 кВ» замінити словами «Усі металеві частини електрообладнання напругою понад 1 кВ, що при нормальних режимах не перебувають під напругою,»;

 

21) пункт 7.5 глави 7 доповнити новими абзацами наступного змісту:

«Дозволяється при збільшенні опору заземлюючого пристрою замість огляду з вибірковим розкриттям ґрунту влаштовувати додаткові штирьові біметалічні заземлювачі, розміщені в площині головного заземлювача і глухоз’єднані з ним, з метою доведення опору до встановленої норми.

Біметалічні штирьові заземлювачі з мідним покриттям в кислих ґрунтах використовувати не дозволяється.»;

 

21) в абзаці п’ятому пункту 7.7 глави 7 слова «розрядниками, і на опорах» замінити словами «розрядниками (ОПН), на опорах»;

 

22)  в абзаці четвертому пункту 8.28 глави 8 математичний вираз «U1с + 0,3 (U0.1c — U1с), де U1с і U0.1c» замінити математичним виразом «U+0,3(U0,1С - U), де U і U0,1С»;

 

23) пункт 9.16 глави 9 доповнити абзацом шістнадцятим наступного змісту:

«спучування стінок конденсаторної установки та витікання просочувальної рідини.»

у зв’язку із цим абзац сімнадцятий пункту 9.16 глави 9 вважати абзацом вісімнадцятим;

 

24) в абзаці другому пункту 9.18 глави 9 слова «мають бути знищені (захоронені) у місцях, визначених санітарно-епідеміологічними службами» замінити словами «повинні здаватися на утилізацію організаціям, що мають відповідні дозволи на проведення цієї роботи.»;

 

25) главу 9 доповнити новими пунктами 9.20 та 9.21 наступного змісту:

«9.20 В точках підключення конденсаторних установок напругою до 1 кВ рекомендується періодично (один раз на рік) контролювати рівень та склад гармонійних складових напруги відповідно до ГОСТ 13109-97. Цей контроль слід також здійснювати  при підключенні на об’єкті тиристорної перетворювальної або регулювальної техніки.

9.21 На шинах 6 кВ - 10 кВ, до яких підключені конденсаторні установки, рекомендовано встановлювати пристрої безперервного моніторингу гармонійних складових  напруги.»;

 

26) абзац перший пункту 11.3 глави 7 доповнити словами «на плафоні світильника.»;

 

27) в абзаці четвертому пункту 11.6 глави 11 після слів «і ламп ДРЛ» слова «не закріплених на жорстких опорах» вилучити;

 

28) в абзаці третьому пункту 12.7 глави 12 слова «регулювальних приладів» замінити словами «реєструвальних приладів»;

 

29) абзац дев’ятий пункту 12.16 глави 12 доповнити словами «, які не обмежують візуальний контроль за їх технічним станом та іншими елементами електроустановки.»;

 

30) в пункті 13.9 глави 13 математичний вираз «R60» замінити на математичний вираз «R60»;

 

8. У додатку 1:

 

1) в колонці 3 заголовка таблиці 1 слова «Перелік питань та обладнання, які підлягають перевірці» доповнити словами «, та нормативні значення параметрів контролю»;

 

2) в колонці 2 пункту 2 таблиці 1 позначення «К2» замінити на «К»;

 

3) в колонці 3 пункту 19 таблиці 1 слова «таблиці 20 додатка» замінити словами «пунктів 1, 3б і 4 таблиці 20 додатка»;

 

4) в колонці 3 заголовків таблиць 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 та 16  слова «Значення параметрів» замінити словами «Нормативні значення»;

 

5) в колонці 3 пункту 2б таблиці 7 слова «довжини та глибини» замінити словами  «довжини за глибини»;

 

6) в колонці 3 пункту 2 таблиці 8 слово «повинен» замінити словом «повинно»;

 

7) колонку 2 пункту 4 таблиці 8 доповнити скороченням «М»;

 

8) в колонці 4 пункту 4 таблиці 8 слова «менше ніж мінус 10%» замінити словами  «менше ніж на мінус 10 %», а слова «менше ніж мінус 20%» замінити словами «менше ніж на мінус 20 %»;

 

9) в колонці 3 пункту 2 таблиці 9 слова «у таблиці 20» замінити словами «у таблицях 19 і 20»;

 

10) в колонці 3 пункту 1а  таблиці 10 слово «наведений» замінити словом «наведене»

 

11) колонку 2 пункту 9 таблиці 10 доповнити скороченням «К»;

 

12) в колонці 3 пункту 9 таблиці 10 слова у «за піднятого до упору плунжера» замінити словами «при піднятому до упору плунжері»;

 

13) в колонці 3 пункту 12 таблиці 10 слова «таблицею 20 цього додатка» замінити словами «пункти 1, 3б і 4 таблиці 20 цього додатка»;

 

14) в колонці 1 пункту 4 таблиці 11 слово «кута» замінити словами «тангенса кута»;

 

15) в колонці 3 пункту 1б таблиці 12 слова «випробування проводять відповідно» замінити словами  «вимірювання проводять відповідно»;

 

16) в колонці 3 пункту 12 таблиці 12 слова «таблицею 20 цього додатка» замінити словами «пункти 1, 3б і 4 таблиці 20 цього додатка»;

 

17) в колонці 3 пункту 6 таблиці 14 слова у «за піднятого до упору плунжера» замінити словами «при піднятому до упору плунжері»;

 

18) в колонці 3 пункту 1а таблиці 16 слово «наведений» замінити словом «наведене»;

 

19) в колонці 4 пункту 1б таблиці 16 слова «рекомендується безпосередньо» замінити словами «рекомендується проводити безпосередньо»;

 

20) в колонці 4 пункту 5 таблиці 20 слова «раз на 3 роки не рідше» замінити словами «раз на 3 роки, але не рідше»;

 

21) колонку 3 пункту 3 таблиці 22 доповнити новим абзацом наступного змісту:

«Під час ремонту обмоток електродвигунів змінного струму випробування проводять відповідно до додатка Г СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007.»

 

23) в колонці 3 пункту 4а таблиці 22 абзац другий вилучити;

 

24) в колонці 3 пункту 6 таблиці 22 слова «не повинна відрізнятися» замінити словами «не повинно відрізнятися»;

 

25) таблицю 22 доповнити пунктом тринадцятим наступного змісту:

 

Найменування перевірки

Вид перевірки

Перелік питань та обладнання, які підлягають перевірці

Вказівки

1

2

3

4

13. Вимірювання зазорів у підшипників ковзання

К

Вимірювання проводять відповідно до вказівок підприємства-виробника

 

26) в абзацах 2 і 3 колонки 3 пункту 3 таблиці 23 слова «виміряного мегомметром» замінити словами «виміряне мегомметром»;

 

27) колонку 3 пункту 6 таблиці 27 викласти в наступній редакції: «Проводиться шляхом натискання на кнопку «Т»  (тест)»

 

28) в колонці 4 пункту 10 таблиці 27 слова «пункту 10» замінити словами «пункту 9»;

 

29) в примітці 2 до таблиці 27 слова «пунктах 1,5,6,10 та 11» замінити словами «пунктах 1, 6, 9 та 10».

 

30) таблицю 27 доповнити приміткою 3 такого змісту:

«Міжремонтні перевірки та вимірювання (М), зазначені в пунктах 4 та 5, проводяться не рідше як один раз на 3 роки».

 

9. У додатку 2:

 

1) у колонці 4 таблиці 20 математичний вираз «tg δ за 90С**» замінити на математичний вираз «tg δм за 90 С**»;

 

2)  таблицю 30 викласти в наступній редакції:

 

«Таблиця  30. Значення опору вентильних розрядників (елементів розрядників)

 

Тип розрядника або елемента розрядника

Значення опору, МОм

не менше

не більше

1

2

3

РВМ - 3

15

40

РВМ - 6

100

250

РВМ - 10

170

450

РВМ - 15

600

2000

РВМ - 20

1000

10000

Елементи розрядника

РВМ - 35

600

2000

РВРД - 3

95

300

РВРД - 6

210

940

РВРД -10

770

5000

Елементи розрядника

  РВМА - 66*

250

400

1000

2000

РВМГ - 110М

400

2500

РВМГ - 150М

400

2500

 

* Розрядник складається з двох елементів.»

 

3) у примітці до таблиці 46 вираз «0,001ρ» замінити виразом «0,01ρ»;

 

4) у колонці 1 пункту 3.1.1 таблиці 47 слова «вихідних ліній» замінити словами «відхідних ліній»;

 

5)  у колонці 1 пункту 2 таблиці 49 слово «Увімкнення» замінити словами «Увімкнення і вимкнення».

 

Директор Департаменту

електроенергетики                                                                 С.Я. Меженний

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до наказу Міненерговугілля України «Про внесення змін та доповнень до Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів»

 

Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів (далі – Правила), затверджені наказом Мінпаливенерго України від 25.07.2006 №258 зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25.10.2006 за №1143/13017, із змінами та доповненнями, затвердженими наказом Міненерговугілля України від 13.02.2012 №91 «Про затвердження змін та доповнень до Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 02.03.2012 за № 350/20663, вводяться в дію з 03 вересня 2012 року.

 

1. Мета внесення змін та доповнень до діючої редакції Правил

 

Метою внесення змін та доповнень до Правил є необхідність проведення коригування затвердженої редакції Правил шляхом усунення друкарських та орфографічних помилок, уточнення вимог окремих пунктів, урахування особливостей експлуатації та додаткових технічних можливостей обладнання.

 

2. Місце у відповідній сфері правового регулювання

 Правила установлюють основні організаційні й технічні вимоги до експлуатації електроустановок та електрообладнання (далі – електроустановки) споживачів і направлені на забезпечення надійної, безпечної та раціональної експлуатації електроустановок.

Правила обов’язкові для працівників, що здійснюють експлуатацію електроустановок споживачів, функції керування, регулювання режимів електроспоживання, інспектування електроустановок споживачів, а також підприємств, установ та організацій усіх форм власності, що виконують науково-дослідні, проектно-конструкторські і проектні роботи, виготовлення, постачання, монтаж, налагодження, випробування, діагностику, ремонт електроустановок споживачів. За невиконання вимог Правил встановлюється юридична відповідальність згідно чинного законодавства України.

Правила поширюються на діючі електроустановки на напругу до 150 кВ включно, які належать суб’єктам господарювання – споживачам електроенергії, незалежно від форм власності і відомчої належності, що використовують електричну енергію для забезпечення власних потреб на підставі договору, а також населення, яке на правах власності має електроустановки на напругу понад  1 кВ. Правила поширюються також на населення, яке є власниками електроустановок на напругу до 1 кВ, в частині вимірювання опору ізоляції електропроводки.

 

3. Аналіз причин, факти і дані, що обґрунтовують прийняття наказу

Виходячи з поставленої мети, робота щодо внесення змін та доповнень до діючої редакції Правил була спрямована в двох напрямах:

- зібрати і проаналізувати зауваження щодо затвердженої редакції Правил, які з об’єктивних причин не могли бути враховані на стадії розробки нової редакції Правил;

- проведення відповідних коригувань нової редакції Правил шляхом усунення друкарських та орфографічних помилок.

 

4. Джерела покриття витрат, пов’язаних з прийняттям наказу

Реалізація нормативно-правового акта не потребує фінансування з державного чи місцевого бюджетів.

 

5. Відомості про ризики вчинення корупційних правопорушень

Потенційні ризики вчинення корупційних дій внаслідок застосування вимог Правил відсутні.

 

6. Очікувані соціально-економічні результати реалізації нормативно-правового акта

Очікуваними соціально-економічними результатами є підвищення рівня надійності, безпечності та раціональності експлуатації електроустановок споживачів.

 

 

 

Заступник Міністра                                                             С. М. Чех

 

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту наказу Міненерговугілля України «Про внесення змін та доповнень до Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів»

 

1. Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Проект наказу Міненерговугілля «Про внесення змін та доповнень до Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» підготовлено з метою уточнення вимог окремих пунктів, урахування особливостей експлуатації та додаткових технічних можливостей обладнання нової редакції Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів (далі – Правила), затвердженої наказом Міненерговугілля України від 13.02.2012 №91 «Про затвердження змін та доповнень до Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів», зареєстровані в Міністерстві юстиції України 02.03.2012 за № 350/20663.

Правила обов’язкові для працівників, що здійснюють експлуатацію електроустановок споживачів, функції керування, регулювання режимів електроспоживання, інспектування електроустановок споживачів, а також підприємств, установ та організацій усіх форм власності, що виконують науково-дослідні, проектно-конструкторські і проектні роботи, виготовлення, постачання, монтаж, налагодження, випробування, діагностику, ремонт електроустановок споживачів.

 

2. Цілі державного регулювання:

Метою проекту наказу є внесення змін та доповнень до Правил з метою проведення коригування її затвердженої редакції шляхом уточнення вимог окремих пунктів, урахування особливостей експлуатації та додаткових технічних можливостей обладнання.

 

3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення зазначених цілей. Аргументи щодо переваги обраного способу:

Перший спосіб – не вживати заходів. Такий спосіб є неефективним, оскільки можливе неправильне тлумачення положень Правил, що перешкоджатиме належному їх застосуванню.

Другий спосіб – прийняти запропоновані зміни, що забезпечуватиме виконання споживачем електроенергії обов’язкових технічних норм щодо експлуатації споживачами електрообладнання, які, в свою чергу, обумовлені технічними особливостями функціонування цього обладнання.

 

4. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми, і відповідні заходи:

Для розв’язання проблеми пропонується встановлення технічних і організаційних норм для забезпечення належної технічної експлуатації електроустановок споживачів.

 

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта:

Прийняття регуляторного акта дозволить впроваджувати єдину державну технічну політику шляхом введення норм щодо експлуатації електрообладнання споживачів електроенергії.

Серед зовнішніх факторів, які можуть справляти вплив на дію акта у разі його прийняття, передбачено наступні: введення в дію нових або внесення змін до чинних нормативних документів в частині технічної експлуатації електроустановок споживачів та введення в експлуатацію електрообладнання, принцип роботи якого базується на новітніх технологіях, та щодо експлуатації якого відсутні норми та вимоги у цих Правилах.

Серед негативних обставин, які можуть впливати на виконання вимог акта, слід відзначити недостатню поінформованість споживачів електричної енергії, низький рівень підготовки електротехнічного персоналу споживача; серед позитивних факторів – високий рівень інформування споживачів та свідоме забезпечення ними належної організації експлуатації власних електроустановок.

Необхідність виконання вимог акту відзначена та високо оцінена центральними органами виконавчої влади та державними установами.

Потенційна шкода у разі настання очікуваних наслідків дії акта відсутня.

 

6. Очікувані результати прийняття акта:

Очікуваними соціально-економічними результатами є підвищення рівня надійності, безпечності та раціональності експлуатації електроустановок споживачів.

Об’єкт впливу

 

Вигода

Витрати

1. Держава

Отримує можливість реалізації державної технічної політики шляхом введення єдиних норм щодо експлуатації електроустановок та електрообладнання споживачів електроенергії

Немає

2. Електро-передавальні організації

Отримує можливість встановлення єдиних вимог до споживача електричної енергії, які б дозволяли надавати якісні та безпечні послуги з постачання електричної енергії

Немає

3. Суб’єктів господарювання – споживачі електроенергії, незалежно від форм власності і відомчої належності

Отримує єдині організаційно-технічні норми та вимоги стосовно організації експлуатації і технічного обслуговування електроустановок та електрообладнання

Визначається окремо по кожному суб’єкту в залежності від рівня організації експлуатації електрогосподарства споживача

4.  Побутові споживачі

 

7. Обґрунтування запропонованого строку дії акта:

Проект наказу набиратиме чинності в установленому законодавством порядку. Обмеження строку дії акта непередбачено.

Наказ переглядатиметься у разі внесення змін до інших нормативних документів, пов’язаних з експлуатацією електроустановок або окремих елементів електричної мережі.

 

8. Показники результативності акта:

Результативність регуляторного акта визначатиметься за кількістю порушень Правил, зафіксованих у приписах Держенергонагляду.

Надходження до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта, відсутні.

Кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта визначається загальним числом споживачів електричної енергії – 19,734 млн. осіб, з них юридичних осіб (промислових, непромислових, сільськогосподарських та інших споживачів – 538,237 тис., побутових споживачів – 19,195 млн.

Розмір коштів і час, що витрачатиметься суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаний з виконанням вимог акта, визначається окремо по кожному суб’єкту в залежності від рівня організації експлуатації електрогосподарства споживача.

Рівень інформування суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта – інформація розміщується в інформаційно-пошукових системах нормативно-правових документів України, на сайті Міненерговугілля України, видавництвами відповідної продукції, а також надсилається інформаційними листами центральним органом виконавчої влади з державного енергетичного нагляду.

 

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде проводитись шляхом проведення базового, повторного та періодичного відстеження і оприлюднення звітів про відстеження на сайті Міненерговугілля.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде проведено після дня набрання чинності регуляторним актом шляхом аналізу наданих пропозицій та зауважень підприємств паливно-енергетичного комплексу Міненерговугілля.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта проводиться через рік після набрання чинності регуляторного акту шляхом аналізу наданих пропозицій та зауважень підприємств паливно-енергетичного комплексу Міненерговугілля.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде проводитись один раз на три роки після проведення заходів повторного відстеження регуляторного акту шляхом наданих аналізу пропозицій та зауважень підприємств паливно-енергетичного комплексу Міненерговугілля.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних моментів, які передбачається встановлювати шляхом аналізу пропозицій та зауважень підприємств паливно-енергетичного комплексу Міненерговугілля, буде розглядатись можливість їх виправлення шляхом внесення відповідних змін.

 

 

Міністр енергетики та вугільної

промисловості України                                                                                                   Ю. Бойко

Опитування
Як, на Вашу думку, можна досягти енергетичної незалежності України
впровадженням альтернативної енергетики
видобуванням сланцевого газу
впровадженням енергозберігаючих технологій
збільшенням видобутку вітчизняних нафти та газу
переважним використанням кам’яного вугілля та атомної енергії
Відповісти Відповісти
результати Відповісти
Обговорити  Обговорити

Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)

При використанні матеріалів цього сайту
посилання на веб-портал Міненерговугілля
(для веб-сайтів гіперпосилання на http://mpe.kmu.gov.ua) обов'язкове

©  Міністерство енергетики та вугільної промисловості України